رکورد قبلیرکورد بعدی

" الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی "


شناسگر رکورد : 457095
سرشناسه : ای‍روان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۲۸ -674680
عنوان و نام پديدآور : الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی [منبع الکترونیکی]/ باقر ایروانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎98+؛ با پشتیبانی متون عربی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎4 بایگانی: ۳ MB)
نام فایل : 1173_1.doc
نام فایل : 1173_2.doc
نام فایل : 1173_3.doc
نام فایل : 1173_4.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی1 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی
1173_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
629.30 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی
1173_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
638.73 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی
1173_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
853.97 KB
85
85
نظرسنجی