رکورد قبلیرکورد بعدی

" العروة الوثقی(ط.ج) "


شناسگر رکورد : 457181
سرشناسه : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷-‎۱۳۳۷ق
عنوان و نام پديدآور : العروة الوثقی(ط.ج) [منبع الکترونیکی]/ محمد کاظم بن عبدالعظیم یزدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۵ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎5 بایگانی: ۳.۹۲ MB)
نام فایل : 132_1.doc
نام فایل : 132_2.doc
نام فایل : 132_3.doc
نام فایل : 132_4.doc
نام فایل : 132_5.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی2 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
العروة الوثقی(ط.ج)
132_5.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
958.63 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
العروة الوثقی(ط.ج)
132_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
942.18 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
العروة الوثقی(ط.ج)
132_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
963.19 KB
85
85
نظرسنجی