رکورد قبلیرکورد بعدی

" الفردوس بمأثور الخطاب "


شناسگر رکورد : 457205
سرشناسه : دی‍ل‍م‍ی‌، ش‍ی‍روی‍ه‌ب‍ن‌ ش‍ه‍ردار،‏‫ ۴۴۵ - ‏۵۰۹ق‌.‏‬712913
عنوان و نام پديدآور : الفردوس بمأثور الخطاب [منبع الکترونیکی]/ أبی شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الدیلمی الهمدانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱ MB)
نام فایل : 3863_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الفردوس بمأثور الخطاب
3863_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1009.91 KB
85
85
نظرسنجی