رکورد قبلیرکورد بعدی

" المهذب "


شناسگر رکورد : 457350
سرشناسه : اب‍ن‌ ب‍راج‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ب‍ن‌ ن‍ح‍ری‍ر، ۴۰۰؟-۴۸۱ق‌.661267
عنوان و نام پديدآور : المهذب [منبع الکترونیکی]/ عبدالعزیز بن نحریر ابن براج
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎2 بایگانی: ۱.۵۵ MB)
نام فایل : 29_1.doc
نام فایل : 29_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المهذب
29_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
945.69 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
المهذب
29_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
824.50 KB
85
85
نظرسنجی