رکورد قبلیرکورد بعدی

" الوافی بالوفیات "


شناسگر رکورد : 457363
عنوان و نام پديدآور : الوافی بالوفیات [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۲۹ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎29 بایگانی: ۱۰ MB)
نام فایل : 10681_1.doc
نام فایل : 10681_2.doc
نام فایل : 10681_3.doc
نام فایل : 10681_4.doc
نام فایل : 10681_5.doc
نام فایل : 10681_6.doc
نام فایل : 10681_7.doc
نام فایل : 10681_8.doc
نام فایل : 10681_9.doc
نام فایل : 10681_10.doc
نام فایل : 10681_11.doc
نام فایل : 10681_12.doc
نام فایل : 10681_13.doc
نام فایل : 10681_14.doc
نام فایل : 10681_15.doc
نام فایل : 10681_16.doc
نام فایل : 10681_17.doc
نام فایل : 10681_18.doc
نام فایل : 10681_19.doc
نام فایل : 10681_20.doc
نام فایل : 10681_21.doc
نام فایل : 10681_22.doc
نام الکترونيکي : 10681_23.html
نام فایل : 10681_23.doc
نام فایل : 10681_24.doc
نام الکترونيکي : 10681_25.html
نام فایل : 10681_25.doc
نام فایل : 10681_26.doc
نام فایل : 10681_27.doc
نام فایل : 10681_28.doc
نام فایل : 10681_29.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الوافی بالوفیات
10681_29.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
653.45 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الوافی بالوفیات
10681_28.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
110.77 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
الوافی بالوفیات
10681_27.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
509.30 KB
85
85
نظرسنجی