رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاریخ المدینه "


شناسگر رکورد : 457437
سرشناسه : اب‍ن‌ ش‍ب‍ه‌ ن‍م‍ی‍ری‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ ش‍ب‍ه‌‏‫، ۱۷۳‬-‏۲۶۲ق.661463
عنوان و نام پديدآور : تاریخ المدینه [منبع الکترونیکی]/ عمر بن شبه نمیری بصری
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎4 بایگانی: ۱.۷۰ MB)
نام فایل : 1024_1.doc
نام فایل : 1024_2.doc
نام فایل : 1024_3.doc
نام فایل : 1024_4.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی1 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاریخ المدینه
1024_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
229.53 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاریخ المدینه
1024_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
494.20 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاریخ المدینه
1024_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
616.86 KB
85
85
نظرسنجی