رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاریخ بغداد "


شناسگر رکورد : 457439
سرشناسه : خ‍طی‍ب‌ ب‍غ‍دادی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،‏‫ ۳۹۲ - ‏۴۶۳ق.‬706659
عنوان و نام پديدآور : تاریخ بغداد [منبع الکترونیکی]/ احمد بن علی خطیب بغدادی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱۴ بایگانی: ۸.۸۰ MB)
نام فایل : 965_1.doc
نام فایل : 965_2.doc
نام فایل : 965_3.doc
نام فایل : 965_4.doc
نام فایل : 965_5.doc
نام فایل : 965_6.doc
نام فایل : 965_7.doc
نام فایل : 965_8.doc
نام فایل : 965_9.doc
نام فایل : 965_10.doc
نام فایل : 965_11.doc
نام فایل : 965_12.doc
نام فایل : 965_13.doc
نام فایل : 965_14.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاریخ بغداد
965_14.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
646.28 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاریخ بغداد
965_13.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
714.57 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تاریخ بغداد
965_12.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
733.93 KB
85
85
نظرسنجی