رکورد قبلیرکورد بعدی

" تأویل الایات "


شناسگر رکورد : 457446
سرشناسه : اس‍ت‍رآب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫ - ‏۹۴۰ق.665681
عنوان و نام پديدآور : تأویل الایات [منبع الکترونیکی]/ علی استرآبادی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۲ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎2 بایگانی: ۱.۳۳ MB)
نام فایل : 1084_1.doc
نام فایل : 1084_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تأویل الایات
1084_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
898.41 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تأویل الایات
1084_1.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
895.07 KB
85
85
نظرسنجی