رکورد قبلیرکورد بعدی

" تحریرات فی الاصول "


شناسگر رکورد : 457453
سرشناسه : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۰۹-۱۳۵۶.707315
عنوان و نام پديدآور : تحریرات فی الاصول [منبع الکترونیکی]/ مؤلف: مصطفی خمینی؛ محقق: محمد سجادی، حبیب الله عظیمی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: متن جلد یک موجود نمی باشد
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎98+؛ با پشتیبانی متون عربی
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۱.۶۰ MB)
نام الکترونيکي : 1171_2.html
نام فایل : 1171_2.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی