رکورد قبلیرکورد بعدی

" ترجمه احیاء علوم الدین "


شناسگر رکورد : 457477
عنوان و نام پديدآور : ترجمه احیاء علوم الدین [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۴ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎4 بایگانی: ۶.۱۳ MB)
نام فایل : 1256_1.doc
نام فایل : 1256_2.doc
نام فایل : 1256_3.doc
نام فایل : 1256_4.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی1 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ترجمه احیاء علوم الدین
1256_4.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
2.14 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ترجمه احیاء علوم الدین
1256_3.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.50 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ترجمه احیاء علوم الدین
1256_2.html
کتاب فارسی - عربی
متن
text/html
1.34 MB
85
85
نظرسنجی