رکورد قبلیرکورد بعدی

" قرآن و استراتژی برخورد با صهیونیسم جهانی "


شناسگر رکورد : 457902
سرشناسه : م‍وس‍وی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌788046
عنوان و نام پديدآور : قرآن و استراتژی برخورد با صهیونیسم جهانی [منبع الکترونیکی]/ حسین موسوی زنجانی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : ara
کشور محل نشر : ایران
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
يادداشتهاي کلي : ‎۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML
: عربی
: عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک)و جزئيات فني : ملزومات سیستم: ویندوز ‎۹۸+ با پشتیبانی متون عربی؛ +IE6
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۷۱۰ KB)
نام الکترونيکي : 1584_1.html
نام فایل : 1584_1.doc
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی