خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 458573
عنوان و نام پديدآور : ابزارها و تکنیک های اجرایی در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا [منبع الکترونیکی]
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي : امـروزه سـیـاسـت خـارجـی دولت ها، استمرار سیاست داخلی آنهاست وواحـدهـای سـیـاسـی مـسـتقل (دولت ها) بسیاری از اهداف ملی خود رادرخـارج از مـرزهـای داخـلی خـود مـورد پـی جـویـی قـرار مـی دهـند، درفـرآیـنـد تـعـقـیـب ، پـیـگـیـری و دسـت یـابـی بـه ایـن اهـداف ،عـوامـل مـخـتـلفـی دخـالت دارنـد. یـکـی از مـهـم تـریـن ایـنعـوامـل ، ((ابزارها و تکنیک هایی )) است که در اجرای سیاست خارجیاز سوی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. دولت ایـالات مـتـحـده امـریـکـا بـعـد از جـنـگ جـهـانـی دوم بـه طـورفـعـ ال در صـحـنـه روابط بین المللی ظاهر گریدد و از ابزارهایچـهارگانه دیپلماسی ، تبلیغاتی ، اقتصادی ، نظامی و نیز تکنیکها و شیوه های استفاده از این ابزارها، به اجرای سیاست خارجی خودپـرداخت . در این مقاله ، هر یک از ابزارها و تکنیک ها وجنبه های مورداستفاده به صورت نظری و مصداقی مورد بررسی قرار گرفتهاست . غـالب کـشـورهـای جهان ، به منظور تاءمین منافع و امنیت ملی خود درعـرصـه بـیـن المـللی ، در تـعـامـل بـا یـکـدیگر هستند. بنابراین ،اعـمـال و رفـتـارهـای متقابل کشورها در عرصه بین المللی ، سیاستخارجی آن ها راتشکیل می دهد. بـرخـی از نـظـریـه پـردازان روابـط بـیـنالمـلل ، صـحـنـه بـیـن المـللی را بـه صـحـنـه بـازی و دولت ها وواحـدهـای سـیـاسی را به بازیگران آن صحنه تشبیه کرده اند. دردیـدگـاه ایـن انـدیـشمندان ، بازیگران اصلی صحنه بین المللی ،دولت هـای مـلی مـی بـاشـند که برای اجرای سیاست خارجی خود ازابـزارهـا و تـکنیک های مختلفی بهره می جویند. در واقع امروزه بهرغـم وجـود ده هـا سازمان ، انجمن ، اتحادیه ، و شرکت گوناگون ،نـظـیـر سـازمان های انقلابی ، جنبش های آزادی بخش ، شرکت در چندمـلیـتـی و سازمان های غیر دولتی که بدون توجه به سیاست هایرسـمـی حکومتی (دولت ها) با گروه های ملی سایر بازیگران بینالمـللی رابـطـه بـرقـرار مـی کـنند، برقراری روابط دیپلماتیک ،قطع روابط سیاسی ، اعلان جنگ و صلح ، انعقاد قراردادها، عضویتدرمـجـامـع بـیـن المـللی ، تـحـریـم اقـتصادی و تهاجم تبلیغاتی ونـظـایر آنها، از طریق دولت ها انجام می شود. این موارد، تکنیک ها وشـیوه هایی در استفاده از ابزارهای سیاست خارجی واحدهای سیاسیبه حساب می آید. ایالات متحده امریکا نیز به عنوان یکی از بازیگران تاءثیر گذاربر روابط بین الملل ، برای تحقق اهداف و تاءمین منافع و امنیت ملیخود، از این ابزارها و تکنیک ها بهره می جوید. تنوع ، پیچیدگی وهـمـچـنـین استفاده صحیح از آنها در میزان موفقی ت سیاست خارجی اینکشور اهمیت به سزایی دارد. بـه گـونـه ای کـه در بـسـیـاری موارد، جهت گیری سیاست خارجیامریکا، بر اساس نوع و کیفیت ابزارهای استفاده شده مورد ارزیابیقرار می گیرد. بـا ایـن تـوصـیـف ، مـقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال اسـاسـی اسـت کـه مـهـم تـریـن ابـزارهـایـی کـه مـجـریان ودستانـدرکـاران سـیاست خارجی ایالات متحده در اجرای سیاست خارجی آنکشور مورد استفاده قرار می دهند کدام است ؟ و چه شیوه هایی در به کارگیری آن ابزار، مورد استفاده قرار میگیرد؟ نـگـارنـده معتقد است که ابزارهای ، ‎1ـ دیپلماسی ، ‎2ـ تبلیغاتی ‎3ـاقتصادی ‎4ـ نظامی در تحقق اهداف سیاست خارجی امریکا موثر واقعمـی شـونـد و هر یک از موارد فوق ، تکنیک ها و شیوه های خاصی رابرای اجرای سیاست خارجی در اختیار دست اندرکاران سیاست خارجیامـریـکـا قـرار می دهند. در ادامه این نوشته ، به طور مختصر و بهصورت مستند هر یک از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : حصون
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی:۲۴ KB)
نام الکترونيکي : 664
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :