رکورد قبلیرکورد بعدی

" پیش نگری فناوری "


شناسگر رکورد : 459783
سرشناسه : پسیل، والتر
عنوان و نام پديدآور : پیش نگری فناوری [منبع الکترونیکی]/ والتر پسیل؛ ترجمه و تلخیص: گروه مدیریت فناوری سازمان مدیریت صنعتی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر : ایران
يادداشتهاي کلي : AU
: عنوان از روی صفحه عنوان نمایش
: فارسی
: ملزومات نظام: ویندوز ‎98+ با پشتیبانی متون فارسی؛ IE6
: پ
: $Dکتابخانه دیجیتالی
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي : پیش نگــــری نه طالع بینی است و نه غیب گویی به قول ادوارد کورنیش - بنیانگذار و رهبر انجمن آینده جهان - صمهمترین هدف از پیش نگری درک این نکته است که با تداوم روندهای موجود، در آینده چه روی خواهد داد و به همین لحاظ تصمیم بگیریم که آیا چنین آینده ای برای ما مطلوب است یا خیر و اگر نیست بکوشیم تا آن را تغییر دهیم. مارتین، پیش نگری را صشامل تلاشی سیستماتیک برای بررسی آینده درازمدت علم، فناوری، اقتصاد، محیط و جامعه به منظور شناسایی فناوریهای عام و نوظهور و همچنین حوزه های زیربنایی تحقیقات استراتژیک که احتمالا بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت تعریف می کند و هدف از آن را افزایش دقت در سیاستگذاری، کاهش مقاومت در فرآیند سیاستگذاری، ارتقای تعهد افراد به دستیابی به نتایج و ایجاد هماهنگی برای افزایش اثربخش سیاستها می داند. در این راستا تاکید براین نکته ضروری است که پیش نگری فناوری، همان پیش بینی فناوری نیست. در پیش بینی علاوه بر اینکه افقهای کوتاه مــــدت (مثلا ‎5 ساله) مدنظر پیش بینی کننده است، سعی براین است که حداکثر دقت در پیش بینی صورت پذیرد، حال آنکه در پیش نگری جزییات آینده چندان مهم نیست و تعیین اولویتها جهت انتخاب آگاهانه تر و تصمیم گیری هوشمندانه تر هدف اصلی آن است. یادآور می شود در این مقاله گروه مدیریت فناوری سازمان مدیریت صنعتـی، واژه صپیـــش نگری فناوری را به عنوان ترجمه واژه TECHNOLOGY FORESIGHT از میان واژگان آینده نگری فناوری، آینده نگاری فناوری و آینده شناسی فناوری، در نظر گرفته است. از آنجاکه این گروه بر آن است تا از واژگان پیشنهادی متخصصان و خوانندگان محترم مجله برای ترجمه واژگان تخصصی مدیریت فناوری حداکثر استفاده را نماید از این رو خوانندگان محترم می توانند نظرات خود را به آدرس mot@imi-ir.org ارسال نمایند. از اوایل دهه ‎1990 ما شاهـــــد رواج پیش نگری فناوری بوده ایم. اما آیا واقعا از پتانسیل آن اطلاع داریم و آیا می دانیم که چه انتظاری می توان از رویکردهای مختلف به آن داشت؟ اکثر کشورهای عضو سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی(OECD) پیش نگریهایی را در یک یا چند موضوع داشته اند و حتی خارج از دایره کشورهای صنعتی پیشرفته، تلاشهای متعددی در زمینه پیش نگری فناوری ملی در آسیا و آمریکای جنوبی صورت گرفته است. باوجود این، علی رغم شواهد تیوریک و تجربی مبنی بر موثربودن این ابزار در سیاستگذاریهای علوم و فناوری، این روش هنوز ناکارا باقی مانده است. اما واقعا منظور از صپیش نگری فناوری چیست؟ تعاریف متفاوت، دیدگاههای نسبتا گسترده ای را در این خصوص ارایه می کنند. از یک دیدگاه پیـش نگری، به عنوان فرآیندی که به وسیله آن فهم کامل تری از نیروهایی که آینده بلندمدت را شکل می دهند و بایستی در تدوین سیاستها، برنامه ریزیها و تصمیم گیریها به حساب آیند، تعریف می شود. این تعریـف به طور ویژه ای بر محور یادگیری و ادراک استوار است که به نظر می رسد نسبتا متفاوت تر از تعریف کلاسیک آن است که بیشتر منافع اجتماعی و اقتصادی را هدف قرار داده اند. از این دیدگاه پیش نگری فناوری صفرایندی سیستماتیک است که می کوشد آینده بلندمدتی را از علم، فناوری، اقتصاد و جامعه با هدف شناسایی زمینه های تحقیقات استراتژیک و ظهور فناوریهای ژنریک جهت کسب منافع بیشتر اقتصادی و اجتماعی تعریف کند. این تعریف بر آن تاکید می کند که آینده، در بسیاری از زمینه ها به وسیله تعداد زیادی از تصمیمات کوچک و منفرد شکل داده می شود. به طور آشکار، یکی از مهمترین موارد در پیش نگری فناوری، همسوکــــردن ادراک مختلف تصمیم گیرندگان و ذینفعان درگیر در این فرایند است. از دلایل اهمیت یافتن پیش نگری فناوری می توان به مسایلی مانند جهانی شدن و رقابت در عرصه بین المللی و نقش آن در توسعه اقتصادی و محدودیتهای مالی و فشـار سیاسـی برای مشروعیت بخشیـدن به کارگیـری سرمایـه ها در جهت دهی جامعه، به سمت جامعه ای دانش محور، اشاره کرد. به ویژه آنکه در کشورهای توسعه یافتـــــه، دانش نقش مهم تری از تولید ایفا می کند. ایجاد یک درک مشترک از توسعه آینده یکی از ورودیهای اصلی سیاستگذاری است اما هماهنگ کردن این درک مشترک به تنهایی کافی نیست و پس از آن یکپارچه سازی پیش نگری فناوری، ارزیابی فناوری و ارزیابی برنامه ها با یک سیستم هوشمند استراتژیک ضروری است.
مبدا اصلي : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ اس‍لام‍ی‌
اندازه فايل : داده های الکترونیکی (‎۱ بایگانی: ۲۰ KB)
نام الکترونيکي : 1415
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی