رکورد قبلیرکورد بعدی

" ف‍ی‍ض‌ ح‍ض‍ور ولای‍ت‌: م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌(م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌) در ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ا و روح‍ان‍ی‍ون‌، ب‍س‍ی‍ج‍ی‍ان‌... و اق‍ش‍ار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ردم‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌ (۱۱ ت‍ا ۱۶/۲/)۱۳۸۰ "


نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 464317
شماره مدرک : ‭م‌۸۰-۱۷۰۳۹
رده بندی کنگره : ‭DSR۱۶۹۱‬‭/‮ف‌‬۹۳ ۱۳۸۰‬
شابک : ‎964-424-965-8‬۱۸۰۰ری‍ال‌
: ‎964-424-965-8‬۱۸۰۰ری‍ال‌
سرشناسه : خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، - ۱۳۱۸
عنوان و نام پديدآور : ف‍ی‍ض‌ ح‍ض‍ور ولای‍ت‌: م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌(م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌) در ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ا و روح‍ان‍ی‍ون‌، ب‍س‍ی‍ج‍ی‍ان‌... و اق‍ش‍ار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ردم‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌ (۱۱ ت‍ا ۱۶/۲/)۱۳۸۰ [کتاب]/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌
عنوانهاي دیگر : ف‍ی‍ض‌ ح‍ض‍ور ولای‍ت‌: ب‍ی‍ان‍ات‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ - م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌ - اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌ (۱۱ ت‍ا ۱۶/۲/)۱۳۸۰.
: م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ ... در ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ا و روح‍ان‍ی‍ون‌، ب‍س‍ی‍ج‍ی‍ان‌... و اق‍ش‍ار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ردم‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌ (۱۱ ت‍ا ۱۶/۲/)۱۳۸۰
: ف‍ی‍ض‌ ح‍ض‍ور ولای‍ت‌: ب‍ی‍ان‍ات‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ - م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌ - اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌ ۱۱ ت‍ا ۱۶/۲/۱۳۸۰
وضعيت نشر : ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌، ۱۳۸۰.
مشخصات ظاهری : ‮ص‌ ‭۷۸‬‬
فروست : (ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌۱۶۹۵)
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ف‍ی‍ض‌ ح‍ض‍ور ولای‍ت‌: ب‍ی‍ان‍ات‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ - م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌ - اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌ (۱۱ ت‍ا ۱۶/۲/)۱۳۸۰.
موضوع : خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ -- ۱۳۱۸ - -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
يادداشت فهرست نويس : رده LC یونیکد شد.
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی