رکورد قبلیرکورد بعدی

" ال‍ح‍رب‌ و ال‍س‍ل‍م‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌ "


نوع مدرک : BF
شماره رکورد : 464434
شماره مدرک : ‭م‌۸۱-۴۷۳۹۶
رده بندی کنگره : ‭Z۷۸۳۵ /‮الف‬۵‬‭ر۷۷ ۹.‮ج‌‬‬
شابک : ‎964-371-228-1‬۱۹۰۰۰۰ری‍ال‌:(دوره‌)
: ‎964-371-226-5‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۹)
سرشناسه : رف‍اع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار، - ۱۳۳۳
عنوان و نام پديدآور : ال‍ح‍رب‌ و ال‍س‍ل‍م‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌ [کتاب]/ ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار ال‍رف‍اع‍ی‌؛ [اع‍داد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌] م‍رک‍ز الاب‍ح‍اث‌ و ال‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
وضعيت نشر : ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌)، ۱۴۲۳ق‌. = ۱۳۸۱.
مشخصات ظاهری : ‮ص‌ ‭۱۶۸‬‬
فروست : (ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌؛ ۳۵۷. آث‍ار م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌؛ ۴۷. م‍وس‍وع‍ه‌ م‍ص‍ادر ال‍ن‍ظام‌ الاس‍لام‍ی‌۹)
يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ج‍ل‍د ن‍ه‍م‌ از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ "م‍وس‍وع‍ه‌ م‍ص‍ادر ال‍ن‍ظام‌ الاس‍لام‍ی‌" اس‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍وس‍ط م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۵ ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌
: ع‍رب‍ی‌
يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎AL - Harb va AL - Selm fi AL - Eslam‬.
موضوع : اس‍لام‌ و ج‍ن‍گ‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
: اس‍لام‌ و ص‍ل‍ح‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
: اس‍لام‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی