رکورد قبلیرکورد بعدی

" The effect of raising collocational consciousness on the frequency of collocational occurrence in the learner's written production "


Record identifier : 564562
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : hatami, Younes
Title and statement of responsibility : The effect of raising collocational consciousness on the frequency of collocational occurrence in the learner's written production [Thesis]/حاتمی، یونس;supervisor: Parviz Birjandi;advisor: Mehdi nowruzi
Publication, Distribution,Etc. : , 2006
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliogrphy
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , College of prsian literature and foreign languages allame tabatabai university
Summary or Abstract : هدف تحقیق: تعیین تاثیر بالا بردن آگاهی از همنشینی لغات پربسامد بکارگیری آنها در نوشتار زبان آموزان. پرسشهای تحقیق: آی بالا بردن آگاهی زبان آموزان از همنشین لغات موجب بالا بردن میزان بکارگیری صحیح این ترکیبات در تولید نوشتار آنها می شود؟ آیا بالا بردن آگاهی زبان آموزان از همنشینی لغات موجب کاهش بکارگیری غلط این ترکیبات در نوشتار آنها می شود؟ یافته‌های تحقیق: مهمترین نتیجه به دست آمده در این تحقیق این است که داده آگاهی از همنشین لغات به زبان آموزان در بکارگیری بیشتر آنها در نوشتار آنها است. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: دادن آگاهی از همنشین لغات به زبان آموزان موجب بکارگیری بیشتر آنها در نوشتار می شود. دادن آگاهی به زبان آموزان تا حد زیادی مسولیت معلم را در ارتباط با ارائه لغات جدید بیشتر می کند
: This study tries to explore the effect of raising awareness of collocations on the frequency of collocational occurrence in the written production of Iranian intermediate EFL learners. Since the researcher did not have any control over randomization of students, which is considered as one of the features of experimental method, this study is not a True Experimental Method. In this research there were experimental and control groups. The age range of the learners in both groups was between 15-30. Participants were all male learners on a communicative course. One of these groups received consciousness raising treatment to locate collocations and use them in their production and the other group control group did not receive this treatment. The instruction was the same for both groups except for the treatment given to the experimental group to increase their awareness of the collocations in English. The control group covered the same materials, but instead of the treatment, they received more reading passages. Learners in both groups covered 10 topics for class discussions. Upon the completion of the course, learners were asked to write three essays of 250-300 words on the same topics. These essays were scrutinized to find occurrence of 5 types of collocations. The results were compared using an analysis of chi-square..
Topical Name Used as Subject : Concept mapping
: Collocation
: Written production
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی