رکورد قبلیرکورد بعدی

" The relationship between individuals personality type and their performance on the productive versus receptive compoents of the ielts test "


Record identifier : 564629
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Feizollahi, Marjan
Title and statement of responsibility : The relationship between individuals personality type and their performance on the productive versus receptive compoents of the ielts test [Thesis]/فیض الهی لاهوری، مرجان;supervisor: fahim;advisor: Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2007
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University faculty of Persian Literature & Foreign Languages
Summary or Abstract : تاثیر بگدارد. عوامل دیگری مانند استعداد زبانی هوش و رشته تحصیلی می تواند بر نتیجه آزمون تاثیر بگذارد که بررسی این عوامل در تحقیقات آینده توصیه می شود IELTS وجود ندارد. و.. نتیجه گیری: الگوی شخصیتی یکی از عوامل است که می تواند بر نتیجه آزمون IELTS وجود ندارد. هیچ گونه تفاوت معناداری بین اشخاص منطقی انتزاعی و عملکرد آنان در مهارتهای تولیدی و ادراکی آزمون IELTS می باشد. فرضیه های تحقیق: هیچ گونه تفاوت معناداری بین اشخاص درون گرت برون گرا و عملکرد آنان در مهارتها تولیدی و ادراکی آزمونIELTS هدف تحقیق: یافتن ارتباط بین الگوهای شخصیتی افراد و عملکرد آناه در مهارت های تولیدی و ادراکی آزمون
: The study reported here is an attemt to investigate the relationship between individuals' personality type and their performance in the receptive and productive componebts of the IELTS test result. the MBTI AND IELTS test were used to collect data. Both descriptive and inferential statistics were used to analyze sample data using SPSS and T-test. the result suggest that there is no significant difference between different personality types and their performance on the productive versus receptive componets of the IELTS rest..
Topical Name Used as Subject : Personality type
: MBTI
: IELTS
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی