رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Corpus-Based Study of the Frequency of Personal Pronouns in Translated and Comparable Non-Translated Persian Texts "


Record identifier : 564639
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Zangeneh Bar, Sasan
Title and statement of responsibility : A Corpus-Based Study of the Frequency of Personal Pronouns in Translated and Comparable Non-Translated Persian Texts [Thesis]/زنگنه‌بار، ساسان;supervisor: Farzaneh Farahzad;advisor: Zia Tajeddin
Publication, Distribution,Etc. : , 2008
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , Allameh Tabataba i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .هدف تحقیق: بررسی مطالعه‌ی پیکره مبنا از بسامد ضمائر شخصی در متون تالیفی. مشخص شد که که بسامد این کلمات در بسیاری از موارد تفاوتهای چشمگیری را در متون ترجمه شده و متون غیر ترجمه به نمایش می کذارند. تنها ضمیر ما دارای بسامدی مشابه در دو پیکره بود و ضمایر من، تو، او، شما و آنها بسامد بیشتری را در متون ترجمه داشتند. همچنین ضمائر وی ایشان آنان و اینان بسامد بالاتری را در متون غیر ترجمه نشان دادند. بررسی بسامد و نحوه کاربرد هریک از ضمایر مذکور در نقش فاعلی مفعولی و ملکی نیز نتایج جالبی را در برداشت
: The present study was designed as a corpus-based research, drawing upon insights from contrastive linguistics. It was an attempt to examine the differences between the frequencies of personal pronouns in translations from English into Persian and those of comparable non-translated Persian texts. A comparable corpus was compiled constituting two subcorpora, namely the Non-Translational Persian Corpus (NTPC) and the Translational Persian Corpus (TPC), having English as its source language. The hypothesis proposed that there was no significant difference between the frequency of personal pronouns in translations from English into Persian and that of comparable non-translated Persian texts. This assumption was tested by comparing frequencies of Persian personal pronouns (man, shoma, ishan, vay, etc.) in subject, object and possessive positions in the NTPC against those in the TPC. The results showed that the rate of most of the pronouns distinctly varied across the two subcorpora. Besides these quantitative variations, the pronouns also exhibited dissimilar patterns of usage. Although the high frequency of shoma could be chiefly attributed to the discursive differences between Persian and English, the effect or interference of the source language (English) was proved to be the reason -ivbehind the excess of some personal pronouns in translations. The role of pro-drop parameter in Persian seemed to account for the ellipses of personal pronouns in subject position and therefore their lower frequencies in nominative case in the originals. For a number of pronouns which had much lower frequencies in the translated texts, the notion of underrepresentation was deemed to be the best explanation..
Topical Name Used as Subject : Personal pronouns
: corpus-based studies
: frequency
: comparable corpora
: comparable corpora
: translation
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی