رکورد قبلیرکورد بعدی

" Cross-Cultural Pragmatics: Refusals of Requests by American Native Speakers of English and Iranian Learners of English "


Record identifier : 564711
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Ezatnia, Ali
Title and statement of responsibility : Cross-Cultural Pragmatics: Refusals of Requests by American Native Speakers of English and Iranian Learners of English [Thesis]/عزت نیا، علی;supervisor: Mostafaii;advisor: Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2008
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , Allameh Tabatabaie University Collage of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : هدف تحقیق: منظور شناسی میان فرهنگی: رد خواستها بوسیله گویشوران بومی انگلیسی زبان امریکائی و فراگیران ایرانی زبان انگلیسی است. پرسش های تحقیق: تا چه اندازه راهبردهای رد خواستها میان گویشوران بومی انگلیسی زبان آمریکایی و فراگیران ایرانی زبان انگلیسی متفاوت است؟ تا چه اندازه راهبردهای رد درخواستها بازتابگر جایگاه اجتماعی فاصله اجتماعی و تفاوت جنسیتی در گفته های ایرانی زبان انگلیسی متفاوت است؟ و.. یافته هیا تحقیق: فراوانی استفاده از کنشهای گفتاری رد درخواستها به وسیله گویشوران بومی انگلیسی زبان آمریکایی متفاوت از فراگیران ایرانی زبان انگلیسی می باشد. هرچند در این میان نشابهاتی هم مشاهده گردید. در حالی که گویشوران آمریکایی هنگام ارتباط با مخاطبانشان از تعداد برابری از کنشهای گفتاری مربوط به رد درخواستها استفاده کردند فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به جایگاه اجتماعی و فاصله اجتماعی درخواست کنندگان حساسیت بیشتری نشان دادند. بعلاوه گویشوران آمریکایی و فارگیران ایرانی زبان انگلیسی در شیوه گفتن نه به مخابانشان نیز تفاوت داشتند بدین گونه که فراگیران ایرانی تمایل بیشتری به بیان رد درخواست به شکل مبسوط تری داشتند
: This study investigates similarities and differences in refusals of requests between American native speakers of English (AEs), and Iranian learners of English (IEs) using a modified version of the discourse completion task (DCT) developed by Beebe et al. (1990). 40 AEs (20 males and 20 females) and 40 IEs (20 males and 20 females) participated in the study, resulting in 1440 speech acts of refusals. Data were analyzed using the Simple Concordance Program (SCP) and Excel functions to compare the frequency of Speech Acts of Refusals (SARs) in selected situations. It was found that the frequency of use of SARs by AEs is different from that by IEs, though they do share some similarities. While AEs share the same number of SARs when they communicate with their interlocutors, IEs are more sensitive to the social status and the social distance of the requesters. In addition, and related to differences in culture, AEs and IEs also differ in the ways they say "NO" to their conversational partners. IEs are apt to express refusals more elaborately. They used more statements of regret, more statements of sympathy, more addressing terms and more reason/excuse/explanations in their refusals than AEs. The excuse/reason/explanations given by IEs reveal their reluctance to express their disinclination to comply, in contrast to the AEs..
Topical Name Used as Subject : Interlanguage Pragmatic
: Politeness Theory
: Pragmatics
: Speech act of refusals
: Speech act theory
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی