رکورد قبلیرکورد بعدی

" Based Language Teaching on the Iranian ESP Learners Reading Comprehension-Based, and Competency-Based, Content-The Effect of Task "


Record identifier : 564740
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Khajehnoori, Mohammad Reza Khajehnoori
Title and statement of responsibility : Based Language Teaching on the Iranian ESP Learners Reading Comprehension-Based, and Competency-Based, Content-The Effect of Task [Thesis]/خواجه نوری، محمد رضا;supervisor: Ali Akbar Farahani;advisor: Ahmad Sedighi
Publication, Distribution,Etc. : , 2009
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Body granting the degree : , Teaching English
Summary or Abstract : .بررسی آماری نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار معناداری آن میان سه گروه مورد بحث به کار گرفته شد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که فراگیران ایرانی زبان انگلیسی با اهداف ویژه که از طریق شیوه آموزش زبان فعالیت محور تحت تدریس مهارت خواندن قرار گرفته اند نتا یج مطلوب تر و معنادارتری نسبت به سایر گروه ها کسب کرده اند .لازم به ذکر است نتایج حاصله از گرو توانش محور نیز در مقایسه با گروه محتوی محور مناسب تر بود اما به طور معنادار با یکدیگر تفاوت نداشتند SPSS انجام و آزمون های ANOVA و Scheffe . ساعته در دوازده هفته ارایه گردید . آزمودنی ها در پایان دوره با استفاده از همان آزمون برای تشخیص تفاوت ها و Nelson محتوی محور و توانش محور تحت آموزش مهارت خواندن قرار گیرند .آموزش های مزبور به مدت یک نیم سال تحصیلی طی یک جلسه دو مجددا مورد سنجش قرار گرفتند Nelson هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت خواندن از طریق روش های آموزشی فعالیت محور ، محتوی محور و توانش محور بر فراگیران زبان انگلیسی با اهداف ویژه به منظور ارتقای سطح آموزش مهارت خواندن طرح ریزی شده است.برای پاسخگویی به پرسش مطرح شده نود آزمودنی از میان یکصد و سی نفر کارکنان قسمت های ارزی بانک ملی ایران با استفاده از آزمون انتخاب و سپس به صورت تصادفی به سه گروه همسان سی نفره تقسیم گردیدند تا بر اساس سه شیوه آموزشی فعالیت محور ،
: Based Language Teaching on the reading comprehension of Iranian ESP learners. Therefore, 90 participants were selected from 130 bank staff of Bank Melli Iran by using a Nelson Test and then divided randomly into 3 homogeneous groups in order to be taught according to the principles of the three above mentioned methodologies. The treatments were given for one semester, one session (two hours) a week for 12 weeks. At the end the participants were tested again by the same Nelson test in order to find out whether the three methodologies have had any significant effect on reading comprehension of these ESP learners and which one is the most effective one.-Based, and Competency-Based, Content-based methodologies i.e. Task-During the history of language teaching, different approaches and methods have been developed in order to help learners learn a second/foreign language effectively. Reading has been a language skill treated differently in these various methods and approaches. Some have taken it as a passive skill and some, especially the new ones, as an active and meaningful process. This situation becomes more complicated when it comes to ESP reading. Considering the recent findings of scholars in EFL/ESL domain, the researcher believes that implementing communicative approaches in teaching foreign/second languages should yield more effective outcomes than other approaches and methods. Therefore, this MA thesis explored the effect of teaching reading comprehension via three communicatively.
Topical Name Used as Subject : Based Language Teaching-Task
: Based Language Teaching-Content
: Based Language Teaching-Competency
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی