رکورد قبلیرکورد بعدی

" National Translator, Foreign Translator and Collocational Treatment "


Record identifier : 564744
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Mirzaei, Mehdi
Title and statement of responsibility : National Translator, Foreign Translator and Collocational Treatment [Thesis]/میرزائی، مهدی;supervisor: Manafi;advisor: Seddighi
Publication, Distribution,Etc. : , 2009
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Translation Studies
Body granting the degree : , ALLAME TABATABA'EE UNIVERSITY College of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .هدف تحقیق: د راین پژوهش نیز چگونگی برخورد دو گروه از مترجمان حرفه‌ای و شیوه های که آنها برای ترجمه همایندی ها اتخاذ می کنند مبنای مار قرار گرفته است. یافته های تحقیق۶ با توجه به سه نوع همایندی تحت مطالعه این پژوهش هیچ یک از مترجمان بومی و یا بیگانه به شیوه خاص و سمتقل برای ترجمه اصرار نداشته اند و ترجمه آنها حداقل برای یکبار از هریک از شیوه های بدست آنده بهره‌مند شده است. مترجمان علامه بر پیشنهادهای بیکر شیوه های جدیدی از ترجمه را به کار گرفتند که بیکر به آنها اشاره نکرده بود. مکر در مورد ان دسته از همایندی های فرهنگی که در ترجمه آنها از روش معادل توصیفی استفاده شده بود در سایر موارد مترجمان بیگانه نسبت به مترجمان بومی موفقتر عمل کرده اند
: The peresent study Focuses on 3 Collocational problems' as Suggested by Mona Baker ( 1993:56-61), namely culture-Specific collocations, marked collocations and instances of tension between accuracy abd naturalness, as well as on the way they are treated by two different groups of translators, namely national translators and foreign translators ( nida, cited in mir Emadi 2000: 123). The study concluded with the fact that two groups of translators, national and foreign, not only found Baker's suggestions helpful to handle the three collocational problem, but they emplyed a variety of other strategies ad well that may be very accommodation to translators in general. it also came to this conclusion that foreign tanslators, save in case of culture-specific collocations where descriptive equialence is used, are more successful in handling collocational problems than national translators..
Topical Name Used as Subject : Collocation
: Culture- Specific colloction
: Marked collocation
: Foriegn translator
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی