رکورد قبلیرکورد بعدی

" An Investigation into the effectiveness of Portfolio Assessment on Adult EFL Learners Reading Achievement "


Record identifier : 564758
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Zohreh Nafissi
Title and statement of responsibility : An Investigation into the effectiveness of Portfolio Assessment on Adult EFL Learners Reading Achievement [Thesis]/نفیسی، زهره;supervisor: Mehdi Nowruzi;advisor: Mansour Fahim, Mohammad Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2010
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : PH
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .مصاحبه ای نیمه سازمان یافته با دانشجویان یکی از گروه‌های آزمایشی ب‍ ه دست آمد .نتایج این تحقیق موید این نتکه است ک‍ نمرات دانشجویان از پیش آزمون تا پس آزمون تفاوت چشم گیری داشته است که این تفاوت در گروه آزمایش بیشتر بوده است . همچنین این نتایج یافته های تحقیقات قبلی در رابطه با اثر بخشی کار پوشه به عنوان ابزاری مفید برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی را تایید می نماید .نمرات پرسشنامه انگیزش و تعامل بیانگر میزان بیشتری از این دو متغیر در دانشجویان گروه آزمایشی بود که وید مفید بودن ارزیابی کارپوشه در افزایش این دو متغییر می باشد.بررسی محتوایی مصاحبه نشان داد ک‍ ه دانشجویان از کارپوشه برای تقویت مهارت خواندن و نیز ارتقاء روشهای یادگیری،افزایش احساس خود باوری و مالکیت در یادگیری، بروز خلاقیت‌ها و تفکر نقادانه بهره می جویند.اساتید هبان انگلیسی باید به پتانسیل نهفته کشف نشده کارپوشه به عنوان ابزار یادگیری و سنجش تجه ویژه ای نمایند 14 وتحلیل واریانس چند عاملی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مصاحبه شفاهی نیمه سازمان یافته جمع آوری گردید .بررسی کمی داده‌ها با انجام چندین تی تست، تحلیل واریانس یک طرف انجام شد .داده‌های کیفی از طریق بررسی محتوایی 1و تعامل دانشجو ؛ و پس آزمون زبان تافل، یک آزمون پایان ترم، دو پرسشنامه انگیزش) شیاNSSE) 1998 ) و ، 2007 ) دانشجو در چهار گروه مستقل" خواندن و درک مفاهیم "در دانشگاه الزهرا) سهم (بصورت یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون دوره آموزشی پس آزمون استفاده گردید .داده‌ها از طریق اجرای پیش آزمون 137 هدف این تحقیق بررسی نوعی روش ارزشیابی جایگزین ارزشیابی کارپوشه برای یادگیری با استفاده از ترسیم نمودارهای مفهومی در مقایسه با روشهای فراگیر سنتی در کلاسهای معلم محور و تاثیر آن بر روی مهارت خواندن، انگیزه درونی، انگیزه بیرونی، تعامل و خودباوری دانشجویان زبان انگلیسی در دانشگاه می باشد .دراین مطالعه توصیفی کاربردی از
: This study was aimed to investigate and evaluate the implementation of an alternative assessment method portfolio assessment for learning utilizing concept map generation as compared with the more widely used traditional teacher directed classes and to discuss its effect on learners reading achievement, motivation, engagement, and self efficacy The participants included four intact groups of female students comprising of 137 EFL/EAP learners at Alzahra University. Their age ranged from 18 to 29 years old with a mean of 20.36. Results indicated that the experimental groups demonstrated greater gains from pre test to post-pre test. Data analysis of the Engagement and Motivation questionnaires revealed higher amount of engagement and motivation for the portfolio group compared to the comparison group. The results of this study corroborate the findings of previous studies related to the effectiveness of portfolio as a valuable device to gauge students academic achievement and improvement. The results also support the findings that improvements in learning happen with increased academic course engagement.structured oral interviews lead to a valuable finding reported by the learners in that portfolio development served as a guide for them in making choices and in demonstrating how they reason, create, strategize, and reflect. Researchers observations confirmed that students benefited from the portfolio system in terms of the development of English use and confidence, learning ownership, versatile talents, and critical thinking. Significantly, the study found that students enjoyed the portfolio system, considering the learning tasks conducive to their learning, and portfolios to be good tools to examine their learning process and improve their learning methods, besides helping students to think critically, and become active, independent and self-The ethnographic analysis of the semi- regulated learners. Facing waves of new measures in education, apparently, many teachers cling to old practices and do not attempt anything unfamiliar. Language teachers should note that there is an unexploited potential in portfolios used both as a learning tool and as an assessment tool. Now what they need most is a feasible model: a portfolio combining multiple approaches to instruction and assessment, plus (most important of all) one that motivates students and improves their learning.
Topical Name Used as Subject : prortfolio assessment
: Concept map
: Intrinsic motivation
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی