رکورد قبلیرکورد بعدی

" The viability of Enhancing EFL Learners' Emotional Intelligence Directed by Fuzzy Thinking and Emotional Engineering "


Record identifier : 564777
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Alavinia, Parviz
Title and statement of responsibility : The viability of Enhancing EFL Learners' Emotional Intelligence Directed by Fuzzy Thinking and Emotional Engineering [Thesis]/علوی نیا، پرویز;supervisor: Fahimeh Marefat;advisor: Mansour Fahim, Zia Tajeddin
Publication, Distribution,Etc. : , 2010
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Ph.D.
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .اولین نتیجة بدست آمده در بخش اول تحقیق حاضر حاکی ازاثربخش بودن تیمار اعمال شده با استفاده از روش س.یف بوده ولذا می تواندگواهی براین مدعا باشد که مهندسی احساسات با بکارگیری روش ابراز احساسات از طریق علائم می تواند منجربه بهبود دربرخی اززیرمجموعه های هوش هیجانی از قبیل خودآگاهی هییجانی، خودابرازی، خودشکوفایی، همدلی، و روابط بین فردی گردد .همچنین مبتنی بر نتایج تحقیق دربخش اول، مهندسی احساسات ازطریق روش فازی که بدنبال افزایش ضریب آگاهی نسبت به احساسات است، می تواند به پیشبرد برخی دیگراز زیرمجموعه های هوش هیجانی شامل انعطاف پذیری، حل مسئله، تحمل فشارروانی، کنترل تکانش، و خوش بینی کمک شایانی بکند .علاوه براین با توجه به ضرایب بالای همبستگی میان سه زیرآزمون سبکهای تفکراسترنبرگ و بخشهای مختلف آزمون هوش هیجانی بارآن می توان چنین استنباط نمود که مدیریت بهینة سبکهای تفکرافراد می تواند درپیشبرد سطح هوش هیجانی آنان نقش بسزایی ایفا کند .بالاخره در بخش سوم تحقیق ازآنجا که دانشجویان رشته های ادبیات فارسی و پرستاری دربرخی ازبخشهای آزمون هوش هیجانی بارآن ازعملکرد بهتری نسبت به سایررشته ها برخوردار بودند می توان چنین نتیجه گیری نمود که رشتة تحصیلی افراد ونوع آموزشی که به آنها داده میشود، می تواند درشکل دهی وبهبود هوش هیجانی آنها اثربخش باشد .این درحالیست که براساس یافته های تحقیق حاضر مقطع تحصیلی افراد هیچگونه ارتباط معناداری با عملکرد آنها بربخشهای مختلف آزمون بارآن ندارد
: The present study was, in the first place, implemented to probe the viability of emotional intelligence enhancement through the application of two unprecedented intervention techniques alternatively termed SAFE (Sign-Assisted Feeling Expression) and fuzzy methods. Another objective of the researcher in this study was to explore the potential role of thinking orientation and styles in and their correlation with the field of emotional intelligence. Further, as a follow-up to the focal purpose of the research, the would-be impact of major and grade differences on the individuals' level of emotional intelligence was surveyed. The results gained in the first phase of the present research revealed that engineering of emotions materialized via their expression through SAFE brings about an enhancement in certain areas of emotional intelligence including emotional self-awareness, assertiveness, self-actualization, empathy, and interpersonal relationship. Also, it was found that engineering of emotions by means of raising awareness of emotions (provided through the introduction of fuzzy logic) does bring about an enhancement in some other domains of emotional intelligenceincluding flexibility, problem solving, stress tolerance, impulse control, and optimism. Additionally, with regard to the second phase of the study, the observed occurrences of significant correlation between the scores on three subscales of Sternberg's thinking styles inventory and those of Bar-On's EQ-i intrigued the researcher to conclude that manipulating the learners' thinking styles in an appropriate manner may contribute to heightening their emotional intelligence level.Speaking of the third phase, students majoring in Persian literature and nursing were found to perform partially better on certain components of Bar-On's EQ-i. Yet, the participants' grade was found not to influence their performance on different subscales of Bar-On's EQ-i..
Topical Name Used as Subject : Emotional Intelligence
: Bar-On's EQ-i
: SAFE
: Emotional Engineering
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی