رکورد قبلیرکورد بعدی

" External and Internal Intertextuality in Translation of News and Headlines "


Record identifier : 564813
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Bahador, Fatemeh
Title and statement of responsibility : External and Internal Intertextuality in Translation of News and Headlines [Thesis]/بهادر، فاطمه;supervisor: Gholamreza Tajvidi;advisor: Farzaneh Farahzad
Publication, Distribution,Etc. : , 2010
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliogrphy
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Translation Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی زیر شاخه های بینامتنیت به نامهای بینامتنیت درون متنی و برون متنی در ترجمه خبر وعناوین خبری می باشد .در این تحقیق ترجمه هایی شامل بینامتنیت مورد بررسی قرار گرفته و بررسی شده که آیا مترجم در روند ترجمه به این پدیده متنی واقف بوده است، و همچنین آیا در ترجمه بینامتنیت اصول خاصی بکار برده است‌در این راستا تحقیق حاضر به دو فرضیه زیر می پردازد :۱- مترجم در ترجمه خبر و عناین خبری از وجود بینامتیت درون متنی وبرون متنی مطلع است و می کوشد پدیده متنی فوق را در ترجمه خود لحاظ کند .۲- مترجم در رویارویی با بینامتنیت درون متنی وبرون متنی در ترجمه خبر و عناوین خبری از اصول خاصی پیروی می کند. یافته های تحقیق :یافته های تحقیق حاضر را می توان به شرح زیر بیان کرد :۱- مترجم در ترجمه خبر و عناین خبری از وجود بینامتیت درون متنی وبرون متنی مطلع است و سعی نموده تا حد امکان این پدیده متنی را در ترجمه های خود لحاظ کند .۲- مترجم درترجمه بینامتیت درون متنی وبرون متنی در متون خبری وعناوین خبری از اصل خاصی تبعیت نموده است
: This thesis aimed to investigate the internal and external intertextuality in translations of news and headlines, to view whether the translators are aware of this textual phenomenon and consider it in their translations or the translation of internal and external intertextuality follow any norm The method of the research was elaborated in details according to CDA model of Fairclough and the description of intertextuality according to Richardson keeping in mind the general description of intertextuality as Lietch developed it. The samples of this research were selected randomly from Persian News and Headlines translated into English, so Persian was considered as the original language suggesting that Persian News and Headlines functioned as source texts and the corresponding English translation of the equivalent Persian News and Headlines as the target language. The research revealed that intertexuality is a feature of news and headlines and the translators mostly are aware of this textual phenomenon. The methods which the translators applied in their translations of intertextual references were bringing explanatory description and making use of endnotes..
Topical Name Used as Subject : Text
: Intertextuality
: Internal and External Intertextuality
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی