رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Contrastive Analysis of Lexical Bundles in Applied Linguistics Theses Written in English by Persian and English Students "


Record identifier : 564826
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Barkhi, Qasem
Title and statement of responsibility : A Contrastive Analysis of Lexical Bundles in Applied Linguistics Theses Written in English by Persian and English Students [Thesis]/قاسم برخی;supervisor: Shahin Vaezi;advisor: Hossein Mollanazar
Publication, Distribution,Etc. : , 2010
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliograpy
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
Body granting the degree : , Faculty of Persian Literature and Foreign Languages Department of English Language and Literature
Summary or Abstract : آیا تفاوت معنا داری بین سه خرد گونه پایان نامه) مقدمه روش شناسی و نتیجه گیری (از لحاظ فراوانی کاربرد و نوع کاربرد خوشه های واژگانی وجود دارد ؟ روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق ،نمونه گیری و روش های نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه ی اجرای آن، شیوه ی گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها.یافته های تحقیق :نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دانشجویان ایرانی وانگلیسی از لحاظ فراوانی کاربرد و نوع کاربرد خوشه های واژگانی وجود دارد .دانشجویان انگلیسی از خوشه های واژگانی بیشتری استفاده کرده بودند و خوشه های واژگانی مشارکت محور در پایان نامه های دانشجویان انگلیسی بیشترو خوشه های واژگانی تحقیق محور در پایان نامه های دانشجویان ایرانی بیشتر استفاده شده بود .در بین خردگونه های پایان نامه های دانشجویان انگلیسی نیز تفاوت معنا داری وجود داشت و فراوانی خوشه های واژگانی در روش شناسی بیشتر از دو خردگونه دیگر بود .نوع کاربردی تحقیق محور در روش شناسی بیشتر و نوع مشارکت محور و متن محور در قسمت نتیجه گیری بیشتر استفاده شده بود -2اهمیت موضوع و هدف:(از آنجا که تحقیقات اخیر دال بر نقش خوشه های واژگانی در عملکرد بهتر در محیطهای دانشگاهی و در بافتهای گفتاری و نوشتاری از لحاظ سازماندهی کلام و انتفال بهتر و واضح تر مفهوم دارند محقق بر آن داشته شد که مقایسه ای بین دانشجویان ایرانی و انگلیسی انجام دهد تا به بررسی این نکته بپردازد که آیا فراوانی استفاده از این اجزای بسیار مهم کلامی و نحوه کاربرد آنها در پایان نامه های دانشجویان ایرانی و انگلیسی به هم تفاوت دارد و اینکه آیا این تقاوت معنا دار است یا خیر تا مشاهده کنیم که آیا نحوه آموزش و منابع استفاده شده برای تدریس مهارت نوشتن در محیطهای دانشگاهی کارا بوده اند یا خیر .پرسش های تحقیق :آیا تفاوت معناداری بین پایان نامه های زبانشناسی کاربردی نوشته شده به زبان انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی و انگلیسی از لحاظ فراوانی کاربرد ونوع کاربرد خوشه های واژگانی وجود دارد؟
: In recent decades, the focus of register analysis has been on the study of word clusters and their functions in different written and spoken genres through corpus-based studies. Lexical bundles are one kind of multi-word expressions which appear more frequently than by chance which seem to contribute to shaping meaning and introducing coherence in specific contexts more vividly. As the frequent use of these discourse elements in language production has been asserted as a sign of language proficiency, this study embarked on investigating the question whether there is a gap between Persian and English M.A. students majoring in ELT in terms of frequency of form and functional types of lexical bundles used in their theses. The corpus of 847000 words consisted of 40 theses, 20 of which written by Persian students. Another question was also raised to inspect the frequency of form and functional type of bundles in three sub-genres of thesis, namely introduction, methodology, and conclusion in English students' theses. The 189000 word corpus was consisted of 60 'introduction', 'methodology', and 'conclusion' parts. The findings of the first part show the higher frequency of use of lexical bundles by English students and different ratio of functional types in the Persian and English students' theses. In sub-genres, the highest frequency of form was witnessed in 'Methodology' part and different ratios of functional types of bundles were witnessed in all three sub-genres. Some implications are drawn for teaching writing in academic settings.
Topical Name Used as Subject : Sub-genre
: Formulaic Language
: Lexical Bundles
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی