رکورد قبلیرکورد بعدی

" Task Complexity, Task Difficulty and the Accuracy of Iranian EFL Learners' Writing Performance "


Record identifier : 564950
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Ghazvini,Shahrzad
Title and statement of responsibility : Task Complexity, Task Difficulty and the Accuracy of Iranian EFL Learners' Writing Performance [Thesis]/قزوینی، شهرزاد;supervisor: Fahimeh Marefat;advisor: Mohammad Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : . است (2007) در رویکرد تکلیف محوربه آموزش و طراحی برنامه درسی تکلیف های آموزشی بر مبنای محتوای زبانی طبقه بندی نمی شوند بلکه بر اساس تعاریف مختلفی که از افزایش در میزان پیچیدگی و سختی تکلیف وجود دارد طبقه بندی می شوند .از گذشته بحث بسیاری در خصوص اثر ویژگی های تکلیف بر کنش زبانی و پیشرفت زبان آموزان وجود داشته است که این اثر پیامدهای مهمی در نحوه طبقه بندی و ارزشیابی تکالیف دارد.یافته های پژوهش حاضر با توجه به دو مورد از چهار مقیاس تعیین شده برای میزان دقت کنش نوشتاری در دو تکلیف مطابق با پیش بینی های صورت گرفته در مدل رابینسون بود .در خصوص دو مقیاس دیگر یافته ها تاییدی بر مدل اسکیهان و فوستر بودند .همچنین تغییر در پیچیدگی تکلیف تاثیری بر تصور زبان آموزان از سختی تکلیف نداشت که این یافته مغایر با پیش بینی های صورت گرفته در مدل رابینسون است .عملکرد زبان آموزان در گروه دارای مهارت زبانی بالا بهتر از عملکرد زبان آموزان در گروه مهارت زبانی پایین بود که مطابق با یافته های کوییکن و ودر
: The information-processing approach within Task-Based Language Teaching has recently attracted the attention of researchers in the field of Second LanguageAcquisition. In this approach, perhaps best known in the work of Skehan (1996, 2009) and Robinson (2001, 2003, 2005, 2007) task design features are manipulated in order to measure the effects on the performance or development of language learners. In a similar vein, the present study sought to investigate whether manipulation of cognitive task complexity along Immediacy, based on Robinson's Cognition Hypothesis make a difference on the accuracy of written narrative performance.Cognitive task complexity made no difference on learners' perceptions of task difficulty. In other words, the participants rated the two tasks similar regarding ratings of difficulty, stress, ability, interest, and motivation..
Uncontrolled Subject Terms : Task Complexity
: Task Difficulty
: Accuracy
: Here-and-Now
: There-and-Then
: T-unit
: پیچیدگی تکلیف
: سختی تکلیف
: دقت
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی