رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Effect of Instructing Cognitive Listening Strategies on Test-taking Anxiety and Test Performance of Iranian EFL Learners "


Record identifier : 564984
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : MirGhaemi,Mehrdad
Title and statement of responsibility : The Effect of Instructing Cognitive Listening Strategies on Test-taking Anxiety and Test Performance of Iranian EFL Learners [Thesis]/مهرداد میرقائمی;supervisor: Fahimeh Marefat;advisor: Shahin Vaezi
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English language and Literature
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .مهارت شنیداری نقش بسزایی را در یادگیری زبان دوم و خارجی ایفا می کند .یکی از عواملی که می تواند بر بهبود این مهارت تأثیر بگذارد، آگاهی و استفاده از راهبردهای شناختی است .آموزش راهبردهای شناختی حوزه ای جدید است که اخیرا مورد توجه محققان حوز آموزش زبان قرار گرفته است .این تحقیق نه تنها بر آن است که تأثیر تدریس این راهبردها را بر درک مطلب شنیداری زبان آموزان ببیند، بلکه در صدد است تا رابط بین نمرات زبان آموزان در آزمون درک مطلب شنیداری و سطح اضطراب مهارت شنیداری آنها را نیز بررسی نماید.نتایج نشان دهند اثر بخش بودن آموزش به گروه آزمایشی می باشد .نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین عملکرد گروه آزمایشی و شاهد پس از آموزش راهبردهای شناختی وجود داشت .به عبارت دیگر، ثابت شد که آموزش راهبردهای شناختی در افزایش درک مطلب شنیداری مؤثر است .بر اساس نتایج آزمون های همبستگی ، دومین فرضیه صفر مبنی بر اینکه رابطه ای بین نمرات زبان آموزان در آزمون درک مطلب شنیداری و سطح اضطراب آنها در مهارت شنیداری وجود ندارد، تأیید شد. براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای شناختی تأثیر مثبتی بر عملکرد شنیداری دانشجویان دارد .آموزگاران زبان دوم یا خارجی باید به آموزش راهبردهای شناختی توجه ویژه ای مبذول دارند .در کتاب های آموزش زبان باید قسمت ویژه ای به معرفی راهبردهای مؤثر در مهارت شنیداری اختصاص یابد .از آنجا که تأثیرات آموزش، نتایج مثبتی را نشان می دهد لذا پیشنهاد می شود تأثیر آن در مهارت های دیگر مانند خواندن، صحبت کردن و نوشتاری مورد بررسی قرار بگیرد
: This study was an attempt to investigate the role of instructing cognitive listening strategies on listening test performance of Iranian EFL learners, and also to examine the relationship between learners' scores on a listening comprehension test and their listening anxiety level. The participants were eighty students of medicine at University of Tehran, Faculty of Medicine. The instruments were a listening anxiety questionnaire and the listening section of the IELTS. To examine the relationship between cognitive listening strategies and listening test performance, the listening section of the IELTS was administered in order to make sure that the participants are homogeneous. Then, they were randomly assigned to experiment and control groups. Next, all the students filled in the listening anxiety questionnaire. The students in the experimental group participated in a six-session cognitive strategy training, but the control group didn't receive any instruction on cognitive listening strategies. Then, another listening section of the IELTS was administered as a post-test to both experimental and control groups. Later, both groups filled in the listening anxiety questionnaire again..
Uncontrolled Subject Terms : Listening Strategies
: Cognitive Strategies
: Listening Anxiety
: Listening Test Performance
: راهبردهای شنیداری
: راهبردهای شناختی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی