رکورد قبلیرکورد بعدی

" Core Lexical and Syntactic Patterns of Translated and Non-Translated Literary Fictions by Trans-authors "


Record identifier : 564990
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Faghih, Mohammad Amin
Title and statement of responsibility : Core Lexical and Syntactic Patterns of Translated and Non-Translated Literary Fictions by Trans-authors [Thesis]/محمدامین فقیه;supervisor: Gholam-Reza Tajvidi;advisor: Farzaneh Farahzad
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Translation Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .ویژگی‌های بنیادین متنی داستان‌های تألیفی و داستان‌های ترجمه‌ای مترجم مؤلفان فارسی از لحاظ تنوع واژگانی، تراکم واژگانی، متوسط طول جمله و نوع جملات با یکدیگر مقایسه شدند.توصیف زبان مترجم مؤلفان، به عنوان بخشی از نظام چندگانة ادبی زبان فارسی، در چارچوب مطالعات توصیفی ترجمه از یک سو و شباهت الگوهای متنی به کار رفته در دو نوع متن ادبی یک مترجم مؤلف از سوی دیگر علاوه بر روشن نمودن بخشی از تعاملات نظام‌های ادبی، جایگاه مترجم-مؤلفان را در مقام مترجم بررسی می‌کند.نتایج تحقیق نشان داد که الگوهای بنیادین واژگانی و نحوی داستان‌های ترجمه‌ای و تألیفی مترجم-مؤلفان فارسی شباهت بسیاری به یکدیگر دارند .مقایسة پربسامدترین مقولات دستوری دو جزء پیکره نیز نتایج حاصل از تحقیق را تأیید می‌کند.نتایج تحقیق علاوه بر توصیف زبان مترجم-مؤلفان در داستان‌های ترجمه‌ای و در داستان‌های تألیفی، مؤید این موضوع است که تحصیلات دانشگاهی و فرآیند خودآگاه سازی دانش زبانی نقش مؤثری در تربیت مترجمان کارآمد دارد چرا که تقریبا تمامی مترجم-مؤلفان فارسی تحصیلات دانشگاهی در زمینة ترجمه ندارند و در درجة اول به عنوان نویسنده شناخته می‌شوند
: This corpus-based study aimed to investigate core textual features of translated and non-translated novels by the same trans-authors. To do so, a comparable corpus of +500,000 words was developed consisting of ten translated novels (translational component) and ten non-translated novels (non-translational component).Proving the hypothesis of the study, the results showed resemblance between the two components in terms of lexical variety, lexical density, mean sentence length and sentence type. Furthermore, the most frequent parts of speech from each of the components were compared and the previous results were admitted..
Uncontrolled Subject Terms : comparable corpus
: lexical density
: lexical variety
: trans-author
: پیکرة مقایسه‌ای
: تراکم واژگانی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی