رکورد قبلیرکورد بعدی

" Turkey Influence on Central Asia & Caucuses and it's implication on Iranian National Interest "


Record identifier : 565004
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Hasanbaglou,Zeinalabedin
Title and statement of responsibility : Turkey Influence on Central Asia Caucuses and it's implication on Iranian National Interest [Thesis]/حسن بگلو، زین العابدین;supervisor: Abdolraza Faraji Rad;advisor: Atousa Goodarzi
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Area Studies
Body granting the degree : , Allame Tabatabai University, Eco College of Insurance
Summary or Abstract : .نتایج افزایش روابط بین ترکیه وآن کشورها چه چیزهایی بودند.ضمنا این پایان نامه شامل پنج فصل می باشد ،فصل یک :طرح پایان نامه" بیان مساله ،سولات کلیدی،فرضیه ها،سوابق وادبیات تحقیق،اهداف تحقیق،روش تحقیق ومفاهیم تئوریک برگرفته ازمفاهیم تز)واژگان کلیدی " (راشامل می شود .فصل دو :خلاصه ای از تاریخ هریک ازکشورهای ترکیه،ایران،آسیای مرکزی وقفقازراشرح می دهدودرمباحث جزئی هر یک از این کشورها بحث می گردد .فصل سه :چالشهای امنیتی کشورهای ترکیه ،آسیای مرکزی وقفقاز راتوصیف نموده وعوامل تاثیرگذار در افزایش روابط این کشورها را ارائه می دهد.فصل چهار :روابط دوجانبه کشورهای ترکیه وآسیای مرکزی وقفقاز را ازلحاظ اقتصادی،نظامی،سیاسی،فرهنگی مورد مطالعه قرار می دهد.فصل پنج :تاثیرات سیاسی ونتایج روابط ترکیه،آسیای مرکزی وقفقاز وتاثیران آن برروی منافع ملی ایران رامورد بررسی قرار می دهد -2چرا ترکیه درنفوذ به منطقه آسیای مرکزی وقفقاز بیشتر ازایران موفقیت آمیزبود؟ -:1نتایج افزایش روابط بین ترکیه وآن کشورها چه چیزهایی بودند؟پایان جنگ سرد تحول سیستماتیکی بود که تغییردر توزیع قدرت درروابط بین الملل ومنطقه ،سلسله مراتب پرستیژو قوانین وحقوق تضمینی را بعد از فروپاشی شوروی موجب گردید .راجع به منطقه ، از یک طرف ایالات متحده آمریکا از سیکولاریسم درکشورهای آسیای مرکزی وقفقازحمایت می کرد که توانست نفوذ سنتی ایران وروسیه راکاهش دهد وازطرف دیگر ترکیه درگسترش نفوذ اقتصادی وفرهنگی درآن منطقه علاقه مند بود .ترکیه به عنوان یک کشور درحال توسعه ،رول مدلی برای کشورهای تازه استقلال یافته به خاطر موفقیت در اهدافش تبدیل گردید.که سوالات اصلی زیر دراین تحقیق مورد بررسی قار می گیرد -2چرا ترکیه درنفوذ به منطقه آسیای مرکزی وقفقاز بیشتر ازایران موفقیت آمیزبود؟ -:1پایان جنگ سرد تحول سیستماتیکی بود که تغییردر توزیع قدرت درروابط بین الملل ومنطقه ،سلسله مراتب پرستیژو قوانین وحقوق تضمینی را بعد از فروپاشی شوروی موجب گردید .راجع به منطقه ، از یک طرف ایالات متحده آمریکا از سیکولاریسم درکشورهای آسیای مرکزی وقفقازحمایت می کرد که توانست نفوذ سنتی ایران وروسیه راکاهش دهد وازطرف دیگر ترکیه درگسترش نفوذ اقتصادی وفرهنگی درآن منطقه علاقه مند بود .ترکیه به عنوان یک کشور درحال توسعه ،رول مدلی برای کشورهای تازه استقلال یافته به خاطر موفقیت در اهدافش تبدیل گردید.که سوالات اصلی زیر دراین تحقیق مورد بررسی قار می گیرد
: The end of the Cold War was a systemic change that altered the international and regional distribution of power, the hierarchy of prestige, and the rules and the rights embodied in the system after USSR collapsed. United States supported secularism in those countries, and it wanted to reduce traditional domination of Iran and Russia, and in the other hand Turkey was interested to expand his economic and cultural influence on Central Asia and Caucasus .Turkey as a developing country and as Role Model for newly independent countries was successful in its goals. The key questions are: Why Turkey was more successful (than Iran) in influence on central Asia & caucuses? And what were the results of the increasing of relation between Turkey and those countries. This dissertation has five chapter, Chapter 1 introduces the thesis proposal including description of problem, key questions, hypothesis, Backgrounds and Review of Literature, Research Objectives, methodology and theoretical concepts (key terms) taken the literature and facilitate an understanding of the thesis. Chapter 2 introduces Turkey, Iran and Central Asia & caucuses, giving a brief description from history of each country and then moves into a more detailed discussions. Chapter 3 first describes Turkey and Central Asia & caucuses security challenges and presents the affected element in increasing Turkish -Central Asia & caucuses relations. Chapter 4 studies Turkey and Central Asia & Caucuses mutual relation in terms of economy, military, political and cultural. Chapter 5 discusses the policy implications and conclusion of Turkish-Central Asia & caucuses relation on Iranian national interest..
Uncontrolled Subject Terms : Cultural Influence
: Domination
: National Interest
: Turkey
: Central Asia and Caucasian Countries
: نفود فرهنگی
: سلطه
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی