رکورد قبلیرکورد بعدی

" Explicitation Applied in Persian Translations of George Orwell's Animal Farm "


Record identifier : 565024
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Bagherinejad Paini, Mohammad Ali
Title and statement of responsibility : Explicitation Applied in Persian Translations of George Orwell's Animal Farm [Thesis]/باقری نژاد پائینی، محمد علی;supervisor: Salar Manafi Anari;advisor: Kambiz Mahmoodzadeh
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Translation Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .ارائه کرده بود، در تمام ترجمه ها به غیر از ترجمه آخوندی بیشترین نوع تصریح را تصریح اختیاری تشکیل می دهد که این نوع در ترجمه فیروز بخت بیشترین میزان را داراست .کم بسامدترین نوع تصریح، تصریح منظور شناختی است که در ترجمه موسایی یافت می شود .محقق پیشنهاد می کند که برای مطالعات بیشتر در این حوزه محققان از پیکره های دیگری همچون انتخاب اثر دیگری از همین نویسنده همراه با ترجمه های بیشتر، یا انتخاب اثر هایی از زبان فارسی به زبان انگلیسی و ... استفاده کند (1998/ 2009) برای بررسی این تحقیق انتخاب شد .محقق به دنبال پاسخ به این سؤال ها بود که اولا رویکرد تصریح در ترجمه های اخیر در مقایسه با ترجمه قدیمی تر چگونه است و ثانیا در بررسی های سالانه و دهه ای این ترجمه ها، بیشترین و کمترین میزان تصریح مربوط به کدام نوع است؟تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که انسجام در تصریح و انواع آن در طول سال در این ترجمه ها وجود ندارد و بسامد تصریح در طول دهه ها کاهش یافته است .در تمام ترجمه ها به غیر از ترجمه آخوندی بیشترین نوع تصریح را تصریح اختیاری تشکیل می دهد که این نوع در ترجمه فیروز بخت بیشترین میزان را داراست .کم بسامدترین نوع تصریح، تصریح منظور شناختی است که در ترجمه موسایی یافت می شود.با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، محقق به این نتیجه رسید که انسجام در بسامدهای تصریح و انواع آن در بین ترجمه های بررسی شده وجود ندارد .پر بسامد ترین تصریح در ترجمة جواهری و کم بسامدترین آن در ترجمة نوریان دیده می شود .تعداد کل تصریح ها در طول دهه ها کاهش یافته است .از میان انواع مختلفی از تصریح که کلودی (1998/2009) استفاده کرد .با استفاده از این مدل ، ترجمه ها بررسی شدند و رویکرد تغییرات اعمال شده در ترجمه ها، ناشی از اعمال تصریح، ثبت شد .ب .مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها:مدل کلودی(1998/2009) مطالعه حاضر تلاشی برای بررسی فرایند تصریح به صورت در زمانی در یک اثر خاص توسط چند مترجم متفاوت است .به منظور بررسی نحوه ی بازنمود تصریح در این ترجمه ها، پژوهش گر از چارچوب کلودی
: The present study aimed at comparing six translations of Animal Farm by Orwell translated in three different decades by different translators to answer the following questions:1-Has explicitation increased in more recent translations of a literary work like Animal Farm compared with older translations of the same work by other translators?2-What are the most frequent and the least frequent types of explicitation in the translations studied once on the yearly basis and once on the basis of each decade?Two chapters of the novel Animal Farm by Orwell and its six Persian translations provided in three different decades were chosen and analyzed diachronically.The results showed that firstly there is no consistency in the frequency of explicitation or its types in these translations, but among total amount of explicitation used in these translations, it is obvious that the most frequent explicitation was used by Javaheri and the least frequent one is applied by Noorian; secondly the total number of explicitation has been decreased through the decades. In the same way, the second question was answered through determining which one of the strategies was most frequent, and which one was the least..
Uncontrolled Subject Terms : Explicitation
: optional explicitation
: obligatory explicitation
: pragmatic explicitation
: translation-inherent explicitation
: تصریح
: تصریح اجباری
: تصریح اختیاری
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی