رکورد قبلیرکورد بعدی

" Strategies Applied by Native and Non -native Translators to Transfer Persian Culture-Specific ltems "


Record identifier : 565025
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Salehi, Mohammad
Title and statement of responsibility : Strategies Applied by Native and Non -native Translators to Transfer Persian Culture-Specific ltems [Thesis]/صالحی ، محمد;supervisor: Kambiz Mahmoodzadeh;advisor: Salar Manafi Anari
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Translation Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .می باشد که هر دو مترجم بیشترین استفاده را از آن داشته اند.با در نظر گرفتن اهمیت ترجمه متونی که به نحوی عناصر فرهنگی را در خود دارند، و همچنین مشکلاتی که مترجمان در ترجمه این عناصر با آن روبرو می شوند، تحقیق در این حوزه اهمیت خاص خود را دارد.این تحقیق در یک پیکره خاص انجام شد، به عنوان پیشنهاد این تحقیق قابل بررسی در پیکره ای بزرگتر می باشد .همچنین این تحقیق قابل بررسی در متون ادبی دیگر چون شعر و نمایشنامه می باشد Absolute Universalization می باشند که هیچ یک از مترجمان در ترجمه پیکره حاضر از آن استفاده نکرده است .بیشترین فراوانی هم مربوط به استراتژی (Repetition, Intertextual gloss, Synonymy, Autonomous Creation, Compensation, Dislocation) در این تحقیق تفاوت مترجمان بومی و غیربومی در راهبرد های به کارگرفته شده برای ترجمه واژگان و عبارت های فرهنگی از فارسی به انگلیسی مورد مطالعه قرارگرفت .در ترجمه های ادبی از جمله مشکلاتی که مترجمان با آن مواجه می شوند چگونگی ترجمه اصطلاحات فرهنگی می باشد .اهمیت این موضوع از این جهت است که تفاوت مترجمان بومی و غیربومی در به کارگیری این راهبردها مورد برسی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر پس طبقه بندی کردن اصطلاحات و عبارت های فرهنگی بر اساس استراتژی به کارگرفته شده در ترجمه آنها، فراوانی هر یک مشخص شد و ذکر گردید.نتایج بررسی حاضر نشان داد که کمترین استراتژیهای به کار کرفته شده در ترجمه واژگان و عبارت های فرهنگی
: This research focused on translating Culture-Specific-Items. The corpus used in this study was Sadeq Hedayat's Persian novel, The Blind Owl and its two translations. Considering the definition given by Aixela (1996) for distinguishing CSIs, almost all the CSIs applied in the original book were identified and consequently their equivalents in the two translations (one by native Persian-speaking translator and the other by non- native Persian-speaking translator) were found and then they were gathered in a table. At first those which were translated incorrectly were distinguished and removed. Then according to the theoretical framework used, Aixela's (1996), they were classified under two major groups namely conservation and substitution and then their sub- groups. In each sub- group, some CSIs translated through that strategy were described. At the end the number and percentage of CSIs translated through each strategy were provided.The present research has been conducted in order to find the answer to the following questions:1.To what extent are the strategies of translating Culture- Specific-Items applied by native and non-native translators different from each other in terms of frequency? 2.What are the most frequent translation strategies applied by native translator compared to non-native translator in translating culture-specific items based on Aixela's categorization?.
Uncontrolled Subject Terms : Culture-Specific-Items
: Culture
: Translation
: Literary Translation
: واژه های فرهنگی خاص
: ترجمه
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی