رکورد قبلیرکورد بعدی

" Sociocultural Aspects and Pedagogical Implications of Iranian EFL Students Biculturality and Bilinguality Within Cultural Awareness "


Record identifier : 565068
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Samadi Bahrami, Hossein
Title and statement of responsibility : Sociocultural Aspects and Pedagogical Implications of Iranian EFL Students Biculturality and Bilinguality Within Cultural Awareness [Thesis]/صمدی بهرامی، حسین;supervisor: Zia Tajeddin;advisor: Fahimeh Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Ph.D
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .مسئله اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه روند فراگیری زبان خارجی از منظر اجتماعی- فرهنگی به چه میزان بر فراگیران زبان خارجی تاثیر میگذارد و اینکه از جنبه های آموزشی این پدیده چگونه میتواند بهره گرفت . آیا فراگیران زبان خارجی که در نهایت به یک زبان خارجی تسلط پیدا میکنند و میتوانند به دو زبان تکلم کنند در محیط زبان اول و در محیط زبان دوم ویژگیهای فردی متفاوتی از خود بروز میدهند؟ مطالعاتی در این خصوص بر روی فراگیران زبان دوم درمحیط زبان دوم کانادا و در کشورهای که با زبان انگلیسی از نظر فرهنگی چندان تفاوتی ندارند مثل چین، ژاپن انجام شده است، اما در محیط زبان اول بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است، و مخصوصا در کشور ما جای مطالعه علمی این مسئله خالی است.فراگیری زبان دوم با کسب ویژگیهای فرهنگی آن زبان درارای رابطه مستقیم می باشد .میزان توانمندی در مهارتهای زبان دوم نیز با میزان ویژگیهای فردی فرهنگی کسب شده دارای رابطه مستقیم می باشد.تدریس با تاکید بر آگاهی فرهنگی تاثیری معنیدار بر روند کسب ویژگیهای فرهنگی فردی فراگیران زبان ندارد .فرهنگ جز تفکیک ناپذیر هر زبانی است و نمی توان در تدریس زبان دوم از آن چشم پوشی کرد و باید جنبه های مختلف آن مورد توجه تهیه کنندگان کتب آموزش زبان و مدرسان روشهای تدریس زبان قرارگیرد
: This study, based on the Investment Hypothesis of language learning, attempted to investigate MA EFL Iranian students personal identity development in the course of their L2 learning and its due effect on their achieved proficiency in English language. L2 learners investment to reconstruct their identity in the course of their L2 learning was investigated in this work. Five personality features, recognized as Multicultural Personality Traits (MPTs), Cultural Empathy (CE), Open-mindedness (OM), Social Initiative (SI), Emotional Stability (ES), and Flexibility (FL) were measured in the community of Iranian EFL students by means of using Multicultural Personality Questionnaire (MPQ). Participants in this study were 104 BA, 80 MA, 31 Ph.D. EFL students, 72 Persian language and 30 English language native students..
Topical Name Used as Subject : Cultural Empathy
: Emotional Stability
: Flexibility
: Social Initiative
Uncontrolled Subject Terms : انعطاف پذیری
: تحول هویتی
: نظریه سرمایه گذاری
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی