رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Effectiveness of Motivational Strategies from Learners Perspective "


Record identifier : 565085
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Fathi,Saeed
Title and statement of responsibility : The Effectiveness of Motivational Strategies from Learners Perspective [Thesis]/فتحی ، سعید;supervisor: Mahnaz Mostafaei;advisor: Fahimeh Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2013
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Saeed Fathi
Discipline of degree : , Teaching English as Foreign Language (TEFL)
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i, Faculty of Foreign Languages Department of English Language and Literature
Summary or Abstract : کلان راهبرد تقسیم شد و سپس بر اساس بسامد میانگین از موثر ترین تا نا موثرترین ترتیب بندی شد .یافته های تحقیق :یافته های این تحقیق عبارتند از یک لیست ازکلان راهبردهای انگیزشی زبان دوم که موثرترین و ناموثرترین راهبردها را نشان می دهد .علاوه بر این، این لیست جنبه های استقلال از یا وابستگی به فرهنگ هر راهبرد را به وسیله مقیاسه با تحقیق های مشابه آشکار می کند .ث.نتیجه گیری و پیشنهادات :معلمان زبان می توانند این لیست را که با استفاده از تحقق فراهم شده نه صرفا براساس نظریه به عنوان دستور العملی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان بکار ببرند .محققان علاقه مند به چنین تحیقاتی می توانند عامل سن را در تحقیق بعدی در نظر بگیرند 13 .سوال با استفاده ازپایاستگی داخلی به 47 سوال برای تکمیل به دانش آموزان ارائه شد .هر سوال میزان اثربخشی یک راهبرد را از مقیاس بسیار زیاد موثر تا نا موثر اندازه گیری می نمود .نمونه گیری به صورت منابع موجود بود به بیان دیگر کلاسهای موجود محقق 47 سال بود .یک پرسشنامه راهبردهای انگیزشی با 20 و 15 دانش آموز زبان انگلیسی که در سطح ابتدایی بودند در این تحقیق شرکت کردند .سن تمام آنها بین: 100 اما دو تحقیق اول اثربخشی راهبردهای انگیزشی را از دیدگاه معلمان بررسی کرده اند و تحقیق سوم با اینکه دیدگاه دانش آموزان را در نظر گرفته است اما به راهبرد خاصی اشاره نمی کند بلکه انگیزه را به طور کلی بررسی می کند .سوال اول :کدامیک از راهبردهای انگیزشی بیشترین اثر بخشی را از دیدگاه دانش آموزان دارند؟ سوال دوم :کدامیک از راهبردهای انگیزشی مستقل از یا وابسطه به فرهنگ هستند؟ پ.روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن،شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده هاrnyei 2007( D& Csizer) 1998( Guilloteaux &rnyei rnyei)2007 D D&: Cheng اهمیت موضوع و هدف :انگیزه مهترین عامل در یادگیری زبان دوم است .اگرچه کتب زیادی در رابطه با راهبردهای انگیزشی زبان دوم وجود دارد اما اثربخشی این راهبردها از دیدگاه دانش آموزان مورد مطالعه قرار نگرفته است .هدف این تحقیق بررسی اثربخشی راهبردهای انگیزشی از دیدگاه دانش آموزان است .ب.مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها :در مورد اثر بخشی راهبردهای انگیزشی زبان دوم تنها سه تحقیق صورت گرفته
: This study investigated, in general, the effectiveness of L2 motivational strategies from the learners' perspective, and in particular, the universality (i.e. cultural-independency) of the effectiveness of these strategies. Although there are many theory-driven L2 motivational strategies in the literature, the effectiveness of these strategies hasn't been empirically examined particularly from learners' perspective. To gather data, a 47- item questionnaire which had been taken from a well-established questionnaire (Cheng & D?rnyei, 2007; D?rnyei & Csizer, 1998) was administered to 100 students in four classes. The items were clustered into 13 scales using scale reliability analysis. All the students were male and in elementary level. All 13 scales were rank-ordered using the mean frequency values. The resulting ranked scales were then compared with two similar researches which, in contrast to this study, had been conducted from the teachers' perspective.The ranking of most scales across this study and the other two similar ones were quite the same, showing the similarity between the teachers' and students' viewpoint on what is a good motivational strategy. This confirmed the universality of the scales and that they are culturally-independent. The results also showed some interesting discrepancies between the viewpoint held by teachers and learners and also between what theory predicts and what seems to be true in practice. All the results and findings have been discussed in detail in chapters 4 and 5. At the end some pedagogical implications for the field of second/foreign language teaching (e.g. using appropriate and effective strategy in a particular context of teaching) and some relevant disciplines as well as suggestions for further research are presented..
Topical Name Used as Subject : Motivation, Strategy
: Motivational strategy
: Learners' perspective
Uncontrolled Subject Terms : انگیزه
: راهبرد
: راهبرد انگیزشی
: دیدگاه دانش آموزان
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی