رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Group Dynamic Assessment of Iranian EFL Learners Production of the Speech Acts of Request and Apology "


Record identifier : 565102
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Tayebipour , Farhad
Title and statement of responsibility : A Group Dynamic Assessment of Iranian EFL Learners Production of the Speech Acts of Request and Apology [Thesis]Farhad Tayebipour/طیبی پور ، فرهاد
Parallel Title Proper : تاثیر ارزشیابی پویایی گروهی بر تولید نقشهای زبانی تقاضا و پوزش در زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی
Publication, Distribution,Etc. : TehranAllameh Tabatabaei University, 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Other Physical Details : Tabel
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography: p.170-193
Dissertation of thesis details and type of degree : Ph.D
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language (TEFL).
Body granting the degree : faculty of Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : . .میا ن حوزه تقریبی رشد فردی و حوزه تقریبی رشد گروهی رابطه ای مشاهده شد اما چگونگی دقیق آن مشخص نشد.نتیجه اینکه ارزشیابی پویا برتر از ارزشیابی غیر پویا بوده و می تواند به طور مو ثرتری در آموزش منظور شناسی به کارگرفته شود 6. .رابطه معنی داری میان سطح بسندگی زبانی شرکت کنندگان و میزان کمک های دریافتی آنها جهت تولید نقشهای زبانی تقاضا و پوزش مشاهده نشد 5. .گروههای ارزشیابی پویا در به کارگیری استراتژیهای مربوط به نقشهای زبانی تقاضا و پوزش از گروههای ارزشیابی غیر پویا موفق تر بودند 4. .سطح بسندگی گروهها تاثیر معنی داری در عملکرد آنها نداشت در حالی که روش آموزش به کار گرفته شده تاثیر معنی دار داشت3..گروههای ارزشیابی پویا تغییر محسوس و معنی داری از پیش آزمون به پس آزمون و به پس آزمون با فاصله داشتند در حالی که گروههای ارزشیابی غیر پویا چنین نشدند2.عملکرد گروههای ارزشیابی پویا از عملکرد گروههای ارزشیابی غیر پویا به طور معنی داری بهتر بود:1.توسط دو انگلیسی زبان تصحیح شد .نتایج به دست آمده نشان داد که (2006) دقیقه آموزش دیدند.سپس همه آنها در سه آزمون منظور شناسی پیش آزمون- پس آزمون و پس آزمون با فاصله شرکت کردند .نتایج این سه آزمون بر اساس مقیاس تاگوچی 45 روز در هفته وهر روز به مدت 4 هفته - 6 گروه ارزشیابی غیر پویا .ابتدا همه گروهها در باره چگونگی تولید نقشهای زبانی تقاضا و پوزش آموزش مقدماتی دیدند اما گروههای ارزشیابی پویا باز خورد متناسب حوزه تقریبی رشد دیدند در حالی که گروههای ارزشیابی غیر پویا بازخوردی متناسب حوزه تقریبی رشد خود ندیده و فقط بر اساس توانمندیهای مستقل خود مورد آزمون قرار گرفتند.این گروهها برای مدت 2 گروه ارزشیابی پویا و:2 گروه تقسیم شدند 4 زبان آموز انتخاب شده و به طور تصادفی به 160 سطح بسندگی زبانی از میان 2 زبان آموز از 40 تحقیق حاضر که متا ثر از روانشناسی لو سیمونویچ ویگوتسکی- روانشناس شهیر روس- می باشد به بررسی تاثیرات ارزشیابی پویا و ارزشیابی غیر پویا بر تولید نقشهای زبانی تقاضا و پوزش در زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی پرداخته است .بدین منظور
: Inspired by Vygotsky's (1978) Sociocultural Theory of Mind, this study was conducted to explore the effects of dynamic assessment on EFL learners' production of the speech acts of request and apology. To this end, 40 participants were selected from among 160 learners and assigned randomly into four groups consisting of two DA (dynamic assessment) groups and two NDA (non-dynamic) groups. To begin with, both DA and NDA groups received instruction on how to produce correct and appropriate request and apology speech acts. However, following Lantolf and Poehner's (2004) interventionist model of DA, and Lantolf and Poehner's (2011) mediation scale, DA groups received ZPD-sensitive instruction whereas NDA groups received no more instruction but were tested on the basis of their own independent performances. The groups had instructional sessions of 45 minutes a day, 4 days a week, and for a total of 6 weeks. They all completed a pretest, a posttest, and a delayed posttest of pragmatics and were rated by two native speakers of English on the basis of a rubric adopted from Taguchi (2006). Results suggested that (1) DA groups outperformed NDA groups, (2) Both DA groups, but not both NDA groups, changed significantly from the pretest to the posttest to the delayed posttest, (3) Proficiency did not play a significant role in the pragmatic performance of the groups whereas instruction did, (4) DA groups differed significantly from NDA groups in using total and individual strategies for the speech acts under study, (5) No relationship was found between learners' general proficiency and the amount of assistance they required for the production of the speech acts and, (6) A relationship was found between individual ZPD and group ZPD as each learner's ZPD and that of the group indicated similar trajectory from the beginning to the end of the treatment sessions. However, the precise nature of the relationship was not clear. The overall conclusion is that DA is superior an approach to NDA and that DA is applicable to teaching interlanguage pragmatics (ILP) in general and the speech acts of request and apology in particular..
Topical Name Used as Subject : Interlanguage Pragmatics
: Dynamic Assessment
: Zone of Proximal Development
Uncontrolled Subject Terms : منظورشناسی زبان بینابین
: ارزشیابی پویا ارزشیابی غیر پویا
: کنش گفتاری
: حوزه رشد تقریبی
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Tajeddin, zia ,Thesis advisor
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، پ‍روی‍ز، ‏‫۱۳۱۹ -‏‏‏ , Consulting advisor
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Marefat, fahimeh , Consulting advisor
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : ف‍ه‍ی‍م‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۲۵ - , Examiner
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : NematiMajid , Examiner
Iinformation of Access level : Y
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی