رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Effect of Inferring, Verifying, Memorizing, and Translating on the Retention of Word Meanings "


Record identifier : 565119
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Vafajoo ,Farhad
Title and statement of responsibility : The Effect of Inferring, Verifying, Memorizing, and Translating on the Retention of Word Meanings [Thesis]Farhad Vafajoo/فرهاد وفاجو
Parallel Title Proper : تاثیر استنباط، تایید، حفظ، و ترجمه بر به خاطر سپاری معنای واژگان
Publication, Distribution,Etc. : TehranAllameh Tabatabaei University, 2009
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Other Physical Details : Illustration
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliography: p.101-112
Dissertation of thesis details and type of degree : MA
Discipline of degree : , teaching english as a foreign language
Body granting the degree : faculty of Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : نفره برای شرکت کنندگان جالب تر و همراه با انگیزه بیشتری بود، زیرا چنین فعالیتی به شرکت کنندگان فرصت بیان افکار، تحلیل موقعیت و پیدا کردن یک جواب واحد را می دهد .تکرار تحقیق با دانش آموزان سطح پیشرفته زبان انگلیسی، بررسی درستی پاسخ آنها از لحاظ دستوری، و مقایسه پاسخ های آنها با گویندگان بومی به جای استفاده از مصحح های بومی می تواند راهکارهای دیگری باشد که ممکن است به بدست آوردن نتایج دیگری منجر شود 2 نگرش گروههای فردی و دو نفره به انجام فعالیت فردی و گروهی تولید کنش کلامی امتناع چه می باشد؟ یافته های تحقیق :بررسی داده ها مشخص نمود که گرچه میان گروههای فردی و دو نفره در انتخاب روشها و معیارهای مناسب برای تولید کنش کلامی امتناع تفاوتی وجود ندارد، گروههای دو نفره در هنگام تولید پاسخ مناسب روش های ذکر شده را بیش از گروههای فردی مورد بحث و بررسی قرار دادند .پاسخ کتبی شرکت کنندگان در تولید کنش کلامی امتناع نیز نشان دهنده استفاده از قواعد معنایی مشابهی بود که البته توسط گروههای فردی بیشتر از گروههای دو نفره مورد استفاده قرار گرفته بودند .با بررسی بیشتر داده ها مشخص شد که در میزان درستی پاسخ های تولید شده توسط گروههای فردی و دو نفره نیز تفاوت معناداری وجود نداشت نتیجه گیری و پیشنهادات :با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که گرچه همکاری در گروههای دو نفره به دانش آموزان فرصت بحث و بررسی، همکاری و سنجیدن نظرات یکدیگر را می دهد، اما الزاما همکاری در گروه منجر به تولید پاسخی مناسب تر و صحیح تر از آنچه در تولید فردی صورت می گیرد نمی شود .براساس نگرش شرکت کنندگان به این فعالیت می توان نتیجه گیری کرد که کار در گروههای - 5آیا تفاوتی میان گروههای فردی و دو نفره از نظر درستی تولید کنش کلامی امتناع وجود دارد؟ - 4آیا تفاوتی میان گروههای فردی و دو نفره در میزان استفاده از قواعد معنایی برای تولید کنش کلامی امتناع وجود دارد؟ - 3نفره در میزان بررسی معیارها و روشهای مختلف برای تولید کنش کلامی امتناع وجود دارد؟ 2 آیا تفاوتی میان گروههای فردی و - 2چه تفاوت هایی میان فرآیندهای ذهنی تولیدکنندگان فردی و گروهی در هنگام تولید کنش کلامی امتناع وجود دارد؟ -: 1هدف تحقیق حاضر بررسی تفاوت های میان تولید فردی و گروهی کنش کلامی امتناع نوع و میزان استفاده از قواعد معنایی، درستی پاسخ ها و همچنین بررسی فرآیند ذهنی شرکت کنندگان در هنگام تولید این کنش کلامی می باشد.تحقیق حاضر با در نظر گرفتن تاثیر مثبت انجام فعالیت های گروهی در زمینه های معنایی و دستوری، و در تلاش برای بررسی تاثیر چنین فعالیت هایی در زمینه منظورشناسی زبان میانجی، به بررسی پرسش های زیر پرداخت
: This study investigated whether a word-learning method in which learners infer the meaning of unknown words from the context, subsequently verify the meaning with the aid of a dictionary, and finally memorize the meaning ("meaning-inferred method") leads to better retention than one in which the meaning of unknown words is given in the form of a translation so that learners can immediately start memorizing ("meaning-given method"). Additionally, the learning effect of the various stages of the meaning-inferred method (inferring, verifying, and memorizing) was investigated. The most important findings were: (a) The meaning-inferred method leads to a similar level of retention as the meaning-given method; and (b) each separate stage of the meaning-inferred method leads to retention, but the learning effect of memorizing is the greatest, and the learning effect of verifying is about the same as that of inferring..
Topical Name Used as Subject : Meaning-inferred method
: Meaning-given method
: Incidental learning
Uncontrolled Subject Terms : منظور شناسی زبان میانجی
: کنش کلامی امتناع
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Birjandi, Parviz ,Thesis advisor
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Khatib, Mohammad , Consulting advisor
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : kambiz zadeh , Mahmood , Examiner
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی