رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Relationship of WTC with Communication Apprehension and Self-perceived Communication Competence in English and Persian Context "


Record identifier : 565169
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Afshar, Bahareh
Title and statement of responsibility : The Relationship of WTC with Communication Apprehension and Self-perceived Communication Competence in English and Persian Context [Thesis]/افشار، بهاره;supervisor: Mohammad Khatib;advisor: Fahimeh Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2013
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Languag
Body granting the degree : , Teaching English as a Foreign Languag, Faculty of Foreign Languages
Summary or Abstract : . ، تمایل به برقراری ارتباط جایگاه ویژه ای در زمینه آموزش مکالمه زبان دارد .پویایی هر چه بیشتر زبان آموزان در استفاده از زبان باعث می شود فرصت های بیشتری را برای ارتباط برقرار کردن به دست آورند .بنابراین، مهم ترین هدف این مطالعه بررسی ارتباط تمایل به برقراری ارتباط با ترس از آن و توانش خود ادراکانه در برقراری ارتباط زبان آموزان فارسی زبان در محیط های فارسی و انگلیسی است .از این رو، هر کدام از متغیرها توصیف وارتباط آنها با یکدیگر در محیط های ذکر شده بررسی می شود ( 2008)بیشتر تحقیقات پیشین درزمینه تمایل به برقراری ارتباط به رابطه آن با عوامل فردی چون سن، جنس، نوع شخصیت و ...صورت گرفته است .در صورتی که مطالعات کمتری به بررسی رابطه تمایل به برقراری ارتباط با عواملی مانند ترس از برقراری ارتباط زبان آموزان فارسی زبان و توانش خود ادراکانه آنها در برقراری ارتباط در محیط های فارسی و انگلیسی انجام شده است .بر اساس نظریه الیس
: According to McCroskey and Richmond (1991), communication competence, self-confidence, introversion and cultural difference are antecedents of willingness to communicate (WTC). McCroskey (1997) anticipated an eye- catching relationship between WTC and self-perceived communication competence (SPCC). Moreover, McCroskey and Richmond (1990) claim that people show regularity in their level of WTC across situations based on their cognitive processes. Therefore, MacIntyre (1994), in his causal model, claim that SPCC and communication apprehension (CA) directly influence WTC; people with more SPCC are more willing to communicate..
Topical Name Used as Subject : Willingness to Communicate
: Communication Apprehension
: English and Persian Context
Uncontrolled Subject Terms : تمایل به برقراری ارتباط
: ترس از برقراری ارتباط
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی