رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Effect of Consciousness-raising Video-driven Prompts on the Comprehension of Implicatures and Speech Acts "


Record identifier : 565181
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Derakhshan Hesari, Ali
Title and statement of responsibility : The Effect of Consciousness-raising Video-driven Prompts on the Comprehension of Implicatures and Speech Acts [Thesis]/درخشان حصاری، علی;supervisor: Parviz Birjandi;advisor: Mohammad Khatib,Mansoor Fahim
Publication, Distribution,Etc. : , 2014
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : P.h.D
Discipline of degree : , Degree in TEFL
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : نشان داد که عملکرد گروه فرا منظور شناختی از گروههای دیگر بهتر بوده است و گروه جستجوی ساختار عملکرد بهتری نسبت به گروه ایفای نقش داشت .نتایج آزمون چند گزینه ای تکمیل کلام صنعت تلویح نشان داد که عملکرد گروه فرا منظور شناختی از گروههای دیگر بهتر بوده است و تفاوت معنا داری بین گروه جستجوی ساختار و گروه ایفای نقش وجود نداشت .ث .نتیجه گیری و پیشنهادات :یافته ها حاکی از آن است که کنش های گفتاری و صنعت تلویح قابل تدریس می باشند و هرچه بیشتر بر ویژگی های منظورشناسی زبانی و منظورشناسی اجتماعی تاکید بیشتر شود، زبان آموزان بهره بیشتری خواهند برد .مدرسین و تالیف کنندگان کتاب های آموزشی می توانند از ویدیوهای آموزشی برای آگاهی بخشی مفاهیم منظورشناسی در کلاس درس بهره ببرنند Tukey HSD هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مطالب خودآگاهی بخش برگرفته از ویدئو بر درک کنش های گفتاری عذرخواهی، درخواست و امتناع و صنعت تلویح می باشد .بیشتر پژوهشهای انجام شده در زمینه کنش های گفتاری تاکید بر تولید کنش های گفتاری داشته اند اما تحقیق حاضر تاکید بر درک کنش های گفتاری داشته است .علاوه بر آن درک صنعت تلویح نیز مورد تحقیق قرار گرفته است.نتایج آزمون چند گزینه ای تکمیل کلام کنش های گفتاری نشان داد که تمامی این سه روش آموزش موثر بوده اند و تست
: Recent research in interlanguage pragmatics (ILP) has substantiated that some aspects of pragmatics are amenable to instruction in the second or foreign language classroom. However, there are still controversies over the most conducive teaching approaches and the required materials. Moreover, results of implicature listening test revealed that comprehension of idiosyncratic and formulaic implicatures across the three teaching approaches developed after the intervention, and they all outperformed the control group which received the same video prompts but with no focus on pragmatics. Results also illustrated that metapragmatic consciousness raising approach outperformed form-search, role play, and control groups. It was also found that there was no meaningful difference between form search group and role play group and that form search group did not outperform role play group. It is concluded that providing learners with rich and contextually appropriate input through videos is considered as a necessary condition to enhance learners' pragmatic ability when understanding and performing speech acts and implicatures in the target language.
Topical Name Used as Subject : Speech Acts
: Sociopragmatic
: Pragmalinguistics
Uncontrolled Subject Terms : کنش های گفتاری
: صنعت تلویح
: منظورشناسی زبانی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی