رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Determinants of Demand for Universal Life Insurance in Iran "


Record identifier : 565192
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Abbasgholi Ghafghazi, Neda
Title and statement of responsibility : The Determinants of Demand for Universal Life Insurance in Iran [Thesis]/عباسقلی قفقازی، ندا;supervisor: Reza Ofoghi;advisor: Ghadir Mahdavi
Publication, Distribution,Etc. : , 2014
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Science
Discipline of degree : , Actuarial Science
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai University, E.C.O. College of Insurance
Summary or Abstract : . ، نشان می دهد که تحصیلات، یکی از متغیرهایی است که بر تقاضای مصرف کنندگان برای بیمه های عمر و سرمایه گذاری موثر بوده و با افزایش آن، مقدار تقاضای بیمه های عمر و سرمایه گذاری نیزافزایش خواهد یافت .اساسی ترین یافته های این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم و توسعه مالی از لحاظ آماری رابطه معنی داری با تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری دارند .تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری با امید به زندگی کاهش و با بار تکفل افزایش می یابد1357 - 1390، نشان می دهد که تحصیلات، یکی از متغیرهایی است که بر تقاضای مصرف کنندگان برای بیمه های عمر و سرمایه گذاری موثر بوده و با افزایش آن، مقدار تقاضای بیمه های عمر و سرمایه گذاری نیزافزایش خواهد یافت .اساسی ترین یافته های این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم و توسعه مالی از لحاظ آماری رابطه معنی داری با تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری دارند .تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری با امید به زندگی کاهش و با بار تکفل افزایش می یابد .نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری در ایران بین سال های1357 - 1390است که این عوامل بر مبنای مطالعات انجام شده قبلی انتخاب شده اند.نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای بیمة عمر و سرمایه گذاری در ایران بین سال های (socioeconomic) می باشد .عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری در این تحقیق شامل تعدادی از عوامل اقتصادی اجتماعی 1390 1357 هدف : موضوع این تحقیق" تعیین و شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری در ایران "می باشد. در این تحقیق سعی بر شناسایی عوامل و متغیرهای موثر در تقاضای بیمه عمر در ایران است و سپس میزان اهمیت و تاثیر و ضریب هریک از این متغیرها را در میزان تقاضای بیمه عمر تعیین نموده ایم .هدف اصلی در این تحقیق، تخمین تابع تقاضای بیمة عمر در ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی سالهای
: In this thesis, we try to identify socioeconomic variables which can play a significant role in explaining the universal life insurance consumption pattern for the period of 1357 1390 in Iran. We use both OLS and GMM estimation methods and we expect to find a significant positive income elasticity of universal life insurance demand. Demand also increases with the number of dependents and income, and decreases with life expectancy and social security expenditure. The country's level of financial development and its insurance market's degree of competition appear to stimulate universal life insurance sales, whereas high inflation tends to decrease consumption. Overall, Universal life insurance demand is better explained when the product market and socioeconomic factors are jointly considered.
Topical Name Used as Subject : Universal Life Insurance
: Insurance Demand
: GMM Estimation
Uncontrolled Subject Terms : بیمه عمر و سرمایه گذاری
: تقاضای بیمه
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی