رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Study of the Problems of Translating Azerbaijani Turkish into Persian: A Contrastive Syntactic Approach "


Record identifier : 565195
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Eftekhari, Mahin
Title and statement of responsibility : A Study of the Problems of Translating Azerbaijani Turkish into Persian: A Contrastive Syntactic Approach [Thesis]Mahin Eftekharisupervisor:Salar Manaficonsultor:Gholam-Reza Tajvidi
Publication, Distribution,Etc. : 2013
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Laguage of Original Work : English
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : MA
Discipline of degree : English Translation Studies
Body granting the degree : faculty of Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : The present study attempted to find out possible syntactic shifts in translating from Azerbaijani Turkish into Persian. The term ‘shift’ is used to refer to changes or “departures from formal correspondence in the process of going from the source language into the target language” (Catford, 1965, p. 73). To achieve the aim of the present study all the shift models introduced by Catford, Zwart and Vinay and Darbelnet were carefully studied, but Catford’s shift model was chosen as the guideline to list different shifts. Catford categorized shifts into 1)level shifts and 2)category shifts. The present research considered category shifts, which are devided into: structural shifts, class shifts, unit shifts and intra-system shifts. In order to collect and analyze data, shifts were first identified and categorized in ST and then compared with their corresponding TL translations. The results obtained from analyzing collected data revealed that unit shift with 47 percent has been the most frequent shift occurred in translating from Azerbaijani Turkish into Persian. This result was unlike Catford’s statement which said structural shifts are amongst the most frequent category shifts at all ranks. The possible reason of why structural shift was not the most frequent one in translating from Azerbaijani Turkish into Persian may be due to the sameness of SOV structure in both languages. And the reason why unit shift was the most frequent one may lie in the number of simple and compound verbs existing in two languages. Many cases of unit shifts recognized in the present study were shifts from simple verb to compound verb.
: موضوع مطالعۀ حاضر بررسی مسائل و مشکلات نحوی ترجمه از زبان ترکی آذربایجانی به زبان فارسی می باشد. با توجه به این که شناخت انواع مختلف زبان و اهمیت نحو در ترجمه بسیار اهمیت دارد، محقق بر این شد تا به بررسی شباهت ها و تفاوت های ساختاری بین دو زبان پرداخته و سپس تبدیل های نحوی موجود در پیکره را بیابد. زبان ترکی آذربایجانی جزو زبان های التصاقی و زبان فارسی جزو زبان های تحلیلی طبقه بندی شده است، بنابراین تفاوت حائز اهمیتی چه در ساختار نحوی و چه در ساختار معنایی این دو زبان مشهود است. این تفاوت ها کار ترجمه را مشکل می کند. هدف این مطالعه یافتن ماهیت این تفاوت ها می باشد. یافته های تحقیق می تواند برای مترجمان، زبان شناسان و معلمانی که به دانش آموزان دو زبانه تدریس می کنند، مفید باشد.با رجوع به جداول بسامد تبدیل ها و در فصل چهار و با توجه به نمودارهای مدور رسم شده در بخش ضمیمه که نشان دهنده درصدها هستند، چنین برمی آید که انواع تبدیل های استفاده شده در ترجمه از زبان ترکی آذربایجانی به زبان فارسی عبارتنداز: تبدیل واحد، تبدیل ساختار، تبدیل درون سیستم و تبدیل طبقه. از میان این تبدیل ها، تبدیل واحد با تعداد 266 از 570 مورد معادل با 46.67 درصد، پربسامدترین نوع تبدیل یافت شده می باشد.
Uncontrolled Subject Terms : Parallel Corpus
: Contrastive Analysis
: Shift
: پیکره موازی
: بررسی مقابله ای
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Manafi, Salar supervisor
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Tajvidi, Gholam-Reza consultor
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی