رکورد قبلیرکورد بعدی

" حرفه گرایی و تعهد کارکنان - پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران "


شناسگر رکورد : 592858
سرشناسه : مولایی، ناصر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : حرفه گرایی و تعهد کارکنان - پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران [پایان‌نامه]/ناصر مولایی؛استاد راهنما: حسین ابطحی،؛استاد مشاور: ابوالحسن فقیهی، رضا واعظی
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری ومدیریت، ‭۱۳۸۵‬ ‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : دکتری
کسي که مدرک را اعطا کرده : ، تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری ومدیریت
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : حرفه گرایی از مفاهیم کلاسیک مدیریت دولتی است . این سازه بویژه طی چند دهه اخیر محور مطالعات پژوهشگران مدیریت و رفتار سازمانی بوده و از زوایای مختلف بویژه آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است . در رساله حاضر سعی بر آن شده است تا ضمن تبیین مفاهیم ، ابعاد و دیدگاههای ناظر بر حرفه گرایی و تعهد ، رابطه حرفه گرایی با تعهد حرفه ای و سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت ایران در قالب یک فرضیه اهم و سه فرضیه اصلی ( همراه با زیر فرضیه های مربوطه) مورد مطالعه ، بررسی و تحلیل قرار گیرد .پژوهش حاضر در سطح ستاد شرکت ملی نفت و شرکت های بالادستی تابعه و در گستره یک نمونه‭ ۷۱۷ ‬نفره از کارکنان شرکت طی سالهای‭ ۸۲-۸۴ ‬انجام پذیرفته است . نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ، هر سه فرضیه اصلی را مورد تایید قرار داده است .نتایج حاصل از بررسی یافته های پژوهش نشان داد که حرفه گرایی بیشترین رابطه را با ابعاد عاطفی و هنجاری تعهد کارکنان دارد.از جمله کارهای مهم پژوهش از نظر روش تحقیق ، تحلیل عاملی پرسشنامه حرفه گرایی و تعهد حرفه ای است که نتایج تحلیل سه بعدی بودن سازه تعهد حرفه ای و همچنین پنج بعدی بودن سازه حرفه گرایی را تایید کرده است . در نهایت تحلیل یافته های تحقیق ، فرضیه جانبی تاثیر نوع کار و فعالیت بر روابط حرفه گرایی و تعهد کارکنان را تایید کرده است . به هر حال یافته ها و ادبیات تحقیق حکایت از تاثیر گذاری مهم متغیرهای فردی ، شغلی، سازمانی و فراسازمانی بر رابطه میان حرفه گرایی و تعهد دارد که فضای پژوهشی گستردهای را پیش روی محققان علاقمند گشوده است .
سازمان : دانشکده حسابداری و مدیریت
نوع ماده : پایان نامه دانشگاهی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی