خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 614710
سرشناسه : سعیدی، سامان
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : آنالیز اقتصادی چوب تولیدی صنوبر در استان کردستان [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۳‬
مشخصات ظاهري : :، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/11/13‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : یکی از راه‌صهای حفظ جنگل‌صها در هر کشوری، کاهش فشار وارده بر جنگل از طریق کشت گونه‌صهای چوب‌صده و زراعت چوب می‌صباشد .صنوبر ‭(Populous sp.)‬ یکی از این گونه‌صهاست که در اکثر مناطق رویشی ایران سازگاری دیرینه‌صای دارد و در استان کردستان کشاورزان به دلیل افزایش قیمت چوب در سالیان اخیر بیشتر از قبل به کشت این گونه ترغیب شده‌صاند .هدف از این تحقیق، تعیین سن بهره‌صبرداری بهینه توده صنوبر، نرخ بازدهی صنوبرکاری در استان کردستان، واسطه‌صهای موجود در بازار چوب صنوبر استان و تعیین مقدار ارزش افزوده هر یک از حلقه‌صها در بازار چوب صنوبر استان کردستان می‌صباشد .بر این اساس معادله قیمت چوب سرپای صنوبر با استفاده از مدل خودصکاهشی به‌صدست آمد.به منظور تعیین سن بهینه بهره‌صبرداری از داده‌صهای رویش، قیمت چوب سرپا، هزینه و درآمد صنوبرکاری استفاده شد .با توجه به قیمت، رویش سالیانه و نرخ سود بانکی، سن بهینه برای توده صنوبر منطقه به‌صدست آمد .نتایج نشان داد که سن بهره‌صبرداری بهینه صنوبر در استان کردستان در سن ‭11‬ سالگی اتفاق می‌صافتد و همچنین به‌صازای سودصهای مختلف بانکی سن بهره‌صبرداری بهینه صنوبر تغییر می‌صکند .نرخ بازدهی صنوبرکاری با استفاده از پرسش‌صنامه به‌صدست آمد .نتایج نشان داد که نرخ بازده سرمایه‌صگذاری صنوبرکاری در استان کردستان برابر با ‭7/15‬ درصد می‌صباشد .درنهایت با استفاده از پرسش‌صنامه، تعداد حلقه‌صهای موجود در بازار چوب استان و ارزش افزوده‌صای که هر حلقه تولید می‌صکند به‌صدست آمد .نتایج نشان داد که سه حلقه، زارعین چوب، دلالان) عمده‌صفروشان (و نجاران محلی در بازار چوب استان قرار دارند و ارزش افزوده به‌صترتیب برابر با‭78842393‬ ، ‭106919000‬ و ‭31790000‬ ریال در سال ‭92‬ تولید می‌صکنند .به طور کلی آنالیز اقتصادی چوب صنوبر نشان می‌صدهد که با گسترش صنوبر کاری در کشور می‌صتوانیم از واردات چوب که حدود دو میلیون مترمکعب در سال است، بی‌صنیاز شویم
اساتید راهنما و مشاور : عادلی، کامران، استاد راهنما
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)