خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 614711
سرشناسه : کیان فر، موسی
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : تاثیرتیمارهای مختلف نور وآبیاری بررشدنهال کنار‭christi"- Ziziphus spina‬ [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۴‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/11/19‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : گونهکنار‭christi)-(Ziziphusspina‬یکیازگونه‌صهایباارزشاکولوژیکاستکهدرناحیه خلیج وعمانی پراکنشداردص‍ .در نقاطمختلفدنیا از گونه‌صهای مختلفکنار، علاوهبرکاشت درجنگلکاری‌صهاص‍،به عنوانگونةمناسببرایفضای سبزودرختانزینتیاستفادهمی‌صشود، مقاومتزیادگونه‌صهایاین جنسدرشرایطخشکیسبب شدهکهپیشنهاداستفادهازآنهادرایراننیزص‍، برای جنگلکاریدرمناطق جنوبی وجنوب غرب کشور،مطرحشود .هدف از این تحقیق بررسی تاثیراتعوامل بوم شناختی نور ودوره آبیاری بر رشد نهال‌صهای گونه کناردر نهالستان پارک جنگلی شهید باهنردهلران است‌ص‍.توج‍ ه به عامل بوم شناختی خشکی و در صورت امکان بهره بردن از پریودصهای طولانی آبیاری و رژیم نور دریافتی برای تولید و پرورش نهال در نهالستان بسیار مه‍ م است‌ص‍.اگر تولید نهال بدون آگاهی از نحوه تولید اصولی صورت گیرد امکان دارد که نهالکاری انجام شده در قدم‌صهای اولی‍ ه مستقر شود ولی این عمل موقتی بوده و ممکن است بعدا با شکست مواجه شود .در این مطالعه پس از جمع آوری بذر و انتقال آن به آزمایشگاه‌ص‍، صفات کم‍ ی و کیفی آن اندازه گیری شد و جهت مطالعه اثر عوامل بوم شناختی نور ودوره های آبیاری اقدام به کاشت بذر در گلدان در نهالستان شدص‍، ابتدا همه گلدان‌صها دارای شرایط یکسان بودند و زمانیکه نهال‌صها رشد کافی نمودند به مدت پنج ماه) اول تیر تا اول آذر ماه (تحت عامل بوم شناختی آبیاری بادوسطح) روزانه ویک روزدرمیان(و عامل بوم شناختی نورباسه سطح) نورکامل،‭75‬ درصد و‭50‬ درصدنور(، قرارگرفته و در سه نوبت) هربار‭10‬نهال به صورت کاملأتصادفی ، هرنهال یک تکرار (ارتفاع، قطر یقه، زی توده ریشه، زی توده ساقه، سطح برگ، طول ریشه، و تعدادبرگ نهال هادرآزمایشگاه اندازه‌صگیری شد .در مطالعه خصوصیات بذر، وزن هزار دانه‌ص‍، اندازه بذرص‍، درصد زنده مانی بذور با استفاده از تترازولیوم و رطوبت بذر به ترتیب ‭13/384‬ گرم، ‭9/5 - 5/6‬میلی‌صمتر، ‭90‬ و ‭4 ‬ بدست آمدص‍.همچنین پس از اتمام آزمایش مشاهده شد که اثر نور و آبیاری و اثر متقابل آن بر رشد نهال‌صها معنی دار بوده و نهال‌صهای رشد یافته در سطح نورکامل از بیشترین رشد برخوردار بودند و آبیاری روزانه رشدبیشتری را نسبت به آبیاری یک روزدرمیان در نهال‌صها موجب شده است .طبق نتایج به دست آمده بهتر است برای پرورش نهال در آب و هوای مشابه منطقه مورد مطالعه نهال‌صهای حاصله را در زیر نور کامل و با آبیاری روزانه پرورش دهیم .
اساتید راهنما و مشاور : پیله ور،بابک، استاد راهنما
: ابراری، کامبیز، استاد مشاور
: میر آزادی، زهرا، استاد مشاور
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)