خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 614713
سرشناسه : ارمغان،مهرعلی
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : واکاوی موانع فراروی پذیرش بیمه کشاورزی در شهرستان کهگیلویه [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۳‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/10/10‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چکیده‌فعالیت‌صهای بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی زیاد به شرایط محیطی با ریسک زیادی همراه است .وجود انواع ریسک) ریسک تولید، قیمت و مالی(، سبب بروز شرایط نامناسب روانی و مالی برای بهره‌صبرداران این بخش است از این رو بیمه کشاورزی به عنوان یکیازابزارهایحمایتیمناسبجهت حمایتازمنابعمالیتولیدکنندگانوسرمایه‌صگذاراناینبخشدرهنگامبروزحوادثقهریوطبیعی قلمداد می‌صشود .علی رغم اهمیت بالای بیمه، پذیرش آن در شهرستان کهگیلویه که یکی از قطب‌صهای کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد می‌صباشد، در سطح قابل قبولی قرار ندارد .بدین منظوربرای موفقیتدراشاعهوترویج بیمهبینتولیدکنندگانبایددلایلمقاومتوعدمپذیرشافرادشناسائیوبررسیشودتازمینه پذیرشسریع‌صترآندربینکشاورزانفراهمآیدبنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقطه نظر کشاورزان در مورد موانع پذیرش بیمه کشاورزی در شهرستان کهگیلویه می باشد .جامعه آماری این تحقیق کشاورزان هندوانه‌صکار شهرستان کهگیلویه می باشند ‭(450)‬نفر.از بین آن‌صها تعداد ‭90‬ نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد .در بخش کیفی این تحقیق نیز با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختارمند از کارشناسان بیمه شهرستان کهگیلویه مصاحبه به عمل آمد .پایایی پرسشنامه برای هر سازه به صورت جداگانه توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتیجه به دست آمده برای همه شاخص‌صها بالای ‭7/0‬ بود .همچنین روایی آن توسط کارشناسان بررسی و مورد تأیید قرار گرفت .جهت تجزیه و تحلیل داده‌صهای این پژوهش از نرم افزار ‭spss‬ استفاده شده است .نتایج تحقیق در بخش همبستگی نشان داد که رابطه معنی‌صداری منفی بین متغیرهای سن، سابقه، تعداد اعضای خانوار با نگرش کشاورزان پیرامون بیمه وجود دارد همچنین بین متغیر میزان تحصیلات با نگرش کشاورزان ارتباط مثبت و معنی‌صداری به وجود آمدو در بخش تحلیل مقایسه‌صای نیز کشاورزان ساکن شهر نگرش مثبت‌صتری نسبت به کشاورزان ساکن در روستا پیرامون بیمه داشته‌صاند .همچنین نتایج تحلیل عاملی موانع پذیرش بیمه نشان داد که این عوامل به‭5 ‬ دسته تقسیم شدند و در مجموعتوانستند ‭38/39‬ درصدازواریانسکلمتغیرهاراتبیینکنند .نتایج نشان داد که مهم‌صترین موانع پذیرش بیمه به ترتیب عبارتند از :موانع اداری، موانع اقتصادی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع زیرساختی، موانع تسهیلاتی می‌صباشد همچنین در بخش کیفی مهم ترین موانع پذیرش بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه شهرستان به ترتیب :موانع فرهنگی، موانع سازمانی و موانع زیرساختی عنوان شده است.بدین منظور پیشنهاد می‌صشود گروهی متشکل از کشاورزان، مسئولان بیمه و اداره جهاد کشاورزی با هدف نظارت بر عملکرد بیمه، ایجاد و تقویت حس اعتماد متقابل در طرفین و همچنین استفاده از گروه هدف به منظور الگوسازی برای پذیرش بیمه توسط سایر کشاورزان در دستور کار قرار گیرد
اساتید راهنما و مشاور : غلامرضایی،سعید، استاد راهنما
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)