خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615269
سرشناسه : شیر بندی، عابدین
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر آفت سن بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گندم [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۹۳‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/09/25‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : عوامل زیستی و غیر زیستی زیادی از جمله آفت سن باعث خسارت به بذر گندم و کاهش کیفیت آنمی شوند .این تحقیق به منظور ارزیابی خسارت آفت سن و تاثیرآن بر روی کیفت بذور برای پارامترهای جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سه رقم گندم) کوهدشت، زاگرس و سرداری (در مزارع مختلف در شهرستان کوهدشت به صورت سه آزمایش جداگانه انجام شد .هر یک از آزمایش ها بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .فاکتورهای هر آزمایش شامل تقسیم بندی بذر هر رقم به‭4 ‬ نوع بذر بر اساس شدت سن زدگی بذر) سالم،واجد یک نقطه سیاه، نصف چروکیده و چروکیده کامل (و فاکتور دوم شامل مزارع نمونه گیری شده بود .برای ارقام کوهدشت و زاگرس هر کدام در سه مزرعه و برای رقم سرداری دو مزرعه وجود داشت .الف (رقم کوهدشت :در بررسی اثر مزرعه و شدت سن زدگی بذر بر پارامترهای جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه مشخص گردید که بذر سالم) شاهد (نسبت به بذور دیگر تفاوت معنی داری دارد و ضمن داشتن وزن هزار دانه بیشتر، از درصد بذر سخت، گیاهچه غیر طبیعی، نشت پتاسیم و هدایت الکتریکی کمتری برخوردار بود .در مقایسه میانگین اثر متقابل مزرعه و شدت سن زدگی بذر در بیشتر صفات بذر سالم در مزارع مختلف با بذور دیگر تفاوت معنی داری داشت .بعد از بذر سالم، بذر واجد یک نقطه سیاه در بیشتر صفات با دو بذر دیگر)نصف چروکیده و چروکیده کامل (تفاوت معنی داری داشت .ب (رقم زاگرس :رقم زاگرس تقریبا وضعیتی مشابه به رقم کوهدشت داشت و در بیشتر صفات بذر سالم)شاهد (با بذور دیگر از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت .تنها تفاوتی که این دو رقم داشتند در این بود که اثر متقابل مزرعه و شدت سن زدگی بذر بر درصد جوانه زنی در رقم زاگرس معنی دار نبود ولی در رقم کوهدشت این صفت معنی دار شده بود .ج (رقم سرداری :نتایج آزمایش روی این رقم در برخی صفات نسبت به دو رقم دیگر تفاوت داشت .در این رقم صفاتی چون قطر بذر، طول ساقه چه، شاخص بنیه و نشت پتاسیم با دو رقم دیگر تفاوت داشتند .اثر متقابل مزرعه و شدت سن زدگی بذر بر روی طول ساقه چه و شاخص بنیه در این رقم معنی دار شد که این دو صفت در دو رقم قبلی غیر معنی دار بودند .همچنین اثر متقابل مزرعه و شدت سن زدگی بذر بر قطر بذر و نشت پتاسیم غیرمعنی دار بود ولی در دو رقم قبلی معنی دار شده بودند .در کل در این رقم نیز بذر سالم)شاهد (در بیشتر صفات با بذور دیگر از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت .در مقایسه ارقام در برخی صفات نیز مشخص شد که این ارقام با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند بطور مثال در صفت درصد جوانه زنی رقم کوهدشت نسبت به دو رقم دیگر برتر بود ولی تفاوت معنی داری با رقم سرداری نداشت .ازنظر سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه و وزن هزاردانه نیز رقم سرداری نسبت به دو رقم دیگر برتر و تفاوت معنی داری داشت
: ‭.biological factors, such as sunn pest cause loss to wheat seed and also reduse the quality of it. This research in order to asses sunn pest and effect on seed quality for germination parametrs and early growth of three wheatcultivars(Koohdasht, ZagrosandSardari) in different farms in koohdasht town in case of threeseparate experiment have done.every one of experiments in form of factorial have done three completely repetitive randomized design. Thefactors of every experiment involve seed dividing each figure into four kinds of seed base on seed injury(healthy, possess ablack spot, half wrinkled and whole wrinkleel) and second factor were contain samplized seeds. ForKoohdasht figures and zagros every on it three seed and for sardari figure there were tow seed. A) Koohdasht Figure: On considering seed effect and intensity of seed injury over germination paramerts and early development of seedling determined that healthy seed (observer) rather than other seed has meaningful difference and while the grain weight, from hard seed perecent, unnaturalseedling, potassium meeting and had lower electrical conductivity. In compare of average interaction seed effect and intensity of seed injury on most features of healthy seed in different seeds with other seeds had meaningful difference. After healthy seed, possess a black spot seed in most features with two other seed (half wrinkled and whole wrinkled) had meaningful difference to koohdasht figure. B) theZagros figure: theZagros figurealmost hadsimilar situation to koohdasht figure and in most features healthy seed (observer) with other seed from statistics aspect had meaningful difference.The only differencethis two figure hadwas thatthe interaction seed effectand intensity of seed injury on germination oercent in zagros figure was not meaningful but in koohdasht figure thise feature become meaningful.C) theSardari figure: experiment results over thise figure had difference in some features than two other figures. In this figure features like seed size, rootlength, vigorindxandpotassium meetinghad difference with other two figures.Seed interaction effect and intensity seed injury on rootlength and vigorindx in this figure become meaningful that these two features at two previous figure were unmeaningful. Also interaction seed effect and intensity seed injury over seed size and potassium meeting was unmeaningful, but were become meaningful in two previouse figure. Totally in thise figure also healthy seed (observe) in most features with other seeds had meaningful difference from statistics view. At compering figures in some features also become clear that this figures have meaningful difference with each other for example in germination figure percent in koohdasht rather tow other figure was better but didn,t have meaningful difference with sardari figure, from germination speed , vigorindx and grain wehght also sardari figure rather than two other figure better and meaningful difference. Key Words: figure, seed kind, Sunn pest, Germination andWheat‬
اساتید راهنما و مشاور : عیسوند، حمید رضا، استاد راهنما
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)