خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615354
سرشناسه : یعقوبی،محمد، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیرروشهای مختلف کاربرد سولفات منیزیم ورقم برعملکرد کمی وکیفی عدس درشرایط اقلیمی خرم آباد [پایان‌نامه]/محمدیعقوبی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۸‬
مشخصات ظاهري : :جدول،نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظوربررسی تاثیرروشهای مختلف کاربردسولفات منیزیم ورقم برعملکرد کمی وکیفی عدس درشرایط اقلیمی خرم آباد آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکراردردانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان(باطول جغرافیایی‭۴۸ ‬درجه و‭۲۲‬دقیقه شرقی وعرض‭۳۳ ‬درجه و‭۲۹‬دقیقه شمالی) درسال زراعی‭ ۱۳۸۶-۸۷ ‬به اجرادرآمد.دراین طرح عامل اول تیمارشاهدوپنج روش کاربردکودبودکه شامل خاک کاربرد،محلول پاشی،آغشته نمودن بذربه کود،کاربردتوام خاکی ومحلول‌پاشی وروش توام آغشته کردن بذر ومحلول پاشی کودسولفات منیزیم می باشد.عامل دوم رقم ،دردوسطح شاما ارقام گچساران و ‭Filip -92-12L‬ بود.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل رقم برتعدادروزتا گل دهی درسطح احتمال‭۰/۰۱ ‬وبرارتفاع بوته ووزن هزاردانه درسطح احتمال‭ ۰/۰۵ ‬تاثیرمعنی داری داشت ولی برسایرصفات تاثیرمعنی داری نداشت. همچنین طبق نتایج تجزیه واریانس ،تاثیرروش های کاربرد کودسولفات منیزیم برعملکرددانه ،تعداد غلاف دربوته ،عملکردبیولوژیک ،شاخص برداشت ومیزان منیزیم دانه درسطح احتمال‭۰/۰۱ ‬وبرارتفاع بوته تعدادروزتا جوانه زنی ومیزان پروتئین دانه درسطح احتمال‭ ۰/۰۵ ‬معنی داربودولی بروزن هزاردانه ،تعدادروز تاگل دهی وتعدادشاخه های فرعی تاثیرمعنی داری نداشت.دربین روش های کاربردکود عملکرددانه وعملکردبیولوژیک وکمترین تعدادروزتاگل دهی با روش خاک کاربردبدست آمد.بیشترین پروتئین دانه ازتیمارکاربرد محلول پاشی کود به دست آمد.حداکثروزن هزاردانه،تعدادغلاف،ارتفاع بوته ومیزان منیزیم دانه باروش خاک کاربرد+محلول پاشی به دست آمد، همچنین کمترین تعدادروزتاجوانه زنی باروش تلقیح بذر+ محلول پاشی وحداکثرشاخص برداشت وتعدادشاخه فرعی باتیمارتلقیح بذربه دست آمد.عملکرددانه باتعدادغلاف دربوته ،عملکردبیولوژیک وتعدادروزتاجوانه زنی همبستگی مثبت ومعنی دار وباشاخص برداشت همبستگی منفی ومعنی داری بود.میزان پروتئین دانه تنها بامیزان منیزیم دانه همبستگی معنی داری در سطح احتمال‭ ۰/۰۱ ‬دارد.میزان منیزیم دانه علاوه برمیزان پروتئین دانه ،باارتفاع بوته وتعدادغلاف دربوته نیزهمبستگی مثبت ومعنی داروباشاخص برداشت همبستگی منفی ومعنی داری دارد.روش خاک کاربردکود سولفات منیزیم ورقم ‭Filip-92-12L‬ جهت دستیابی به عملکرددانه بالا وروش های محلول پاشی وخاک کاربرد+محلول پاشی ورقم ‭Filip-92-12L‬ به ترتیب جهت دست یابی به حداکثرمیزان پروتئین ومنیزیم دانه مناسب ترین تیمارها می باشند.
اساتید راهنما و مشاور : یعقوبی،محمد، مولف
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)