خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615380
سرشناسه : شوشتریان،سمانه، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : خوانشی پسامدرن ازسه اثرنمایشی برگزیده ی تام استاپارد باعناوین:رزنکرانتزوگیلدنسترن مرده اند،آرکادیاودلقک ها [پایان‌نامه]/سمانه شوشتریان
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،گروه کارشناسی ارشددررشته ی زبان وادبیات انگلیسی، ‭۱۳۸۹‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1389/06/31‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : تحقیق حاضرتلاشی درراستای ارائه ی خوانشی پسامدرن‌از سه اثرنمایشی برگزیده ی تام استاپارد باعناوین:رزنکرانتزوگیلدنسترن مرده اند،آرکادیا ودلقک ها است. اگرچه آثارنمایشی استاپارد هم دربردارنده ی ویژگی های تئاترمدرن است وهم ویژگی های تئاترپسامدرن راشامل می شود ،امادرتحقیق حاضرسه اثرمذکور درقالبی پسامدرن بحث وتحلیل خواهندشد. درحقیقت،آنچه ازآن به عنوان دیدگاه پسامدرن یادمی شود،معنای واحدی ندارد بلکه روشی التقاطی است که مجموعه ای گسترده ازروشها ورویکردهارادربرمی گیرد.ازآنجا که توصیف دقیق دیدگاه پسامدرن دشواربه نظرمی رسد واین دیدگاه شامل عقاید ومفاهیم متعددی است ،وازآنجاکه درتئاترپسامدرن هیچ مفهوم مطلقی موجودنیست چنانکه تمامی معانی وارزشهاوابسته به شرایط مختلف تعریف می شوند ،سه اثرانتخاب شده تنها براساس آن دسته ازنظریات ومفاهیم پسامدرن مورد بررسی واقع شده اند که درآثارنمایشی استاپارد شفافیت بیشتری دارند .بی شک تام استاپارد یکی ازبرجسته ترین نمایشنامه نویسان عصرحاضراست . هوش وذکاوت اودرخلق آثاربی نظیر نمایشی برهیچ منتقدادبی وآشناباادبیات انگلیسی پوشیده نیست .بسیاری از منتقدان،استاپاردرادر کنارنمایشنامه نویسان مطرح وبحث انگیزی چون بکت ،یونسکو،آدامف و پینترجای میدهند. اصطلاح استاپارد ی که امروزه به تاثیر ازنام وی نضج یافته ،به واژه ای برای اشاره به آثاری تبدیل شده است که درآنها،نویسنده ازعبارات کنایی برای خلق کمدی استفاده می کند ،درحالی که خواننده رابه مفاهیم فلسفی رهنمون می سازد. آثارنمایشی استاپاردرامی توان ازدیدگاه های مختلف موردبررسی قرارداد .یکی ازجالب ترین زوایای دید،تحلیل آثارنمایشی وی ازدیدگاه پسامدرن است .تئاتر پسامدرن به عنوان واکنشی درمقابل تئاترمدرن ،پس ازجنگ جهانی دوم شکل گرفت وبرپایه ی رد فراروایت ها وحقایق مطلق استواربود،درنتیجه ساختارشکنی ازاصول اولیه ی آن به شمار می رفت.آنچه جالب توجه به نظرمی رسد ودرتحقیق حاضربه تفصیل مورد بحث وبررسی قرارگرفته است ،تشابه موجوددرشاخصه های تئاترپسامدرن وخصوصیات‌آثارنمایشی استاپارد است .استاپارد درنمایشنامه های خود،بدون بیان سلیقه های شخصی ،جایگاه انسان رادردنیای پیچیده ومبهم امروزی به تصویرمی کشد .وی بااستفاده از وقفه های مکرر ومکث های پیاپی درگفتارشخصیت هایش ،پیوسته ازبیان منظورواقعی ونهایی اجتناب کرده وتفسیرعملکردشخصیت ها رابرعهده ی بیننده/خواننده می گمارد.استاپارد ، همچنین ،درارائه ی تصویرانسان دردوران پسامدرن،ازنظریه ی مشهورژان فرانسوا لیوتارباعنوان ردفراروایت ها استفاده می کندوبراساس آن،تردیدخویش رانسبت به وجودفراروایت ها اعلام می دارد. علاوه برلیوتار،حضورآراوتفکرات نظریه پردازان دیگری چون دریدا،بودریار وجیمسون درآثارنمایشی مذکورازاستاپارد قابل توجه است. به طورکلی، نمایشنامه های استاپارد دربرگیرنده ی عناصری چون ،ابهام،ازهم گسیختگی درکلام،عدم قطعیت،ساختارشکنی،پیچیدگی وتمرکززدایی می باشندکه به نقل ازایهاب حسن ،نظریه پردازمطرح رویکردپسامدرن درشاخه ی ادبیات ،ازویژگی های برجسته تئاترپسامدرن قلمداد می شوند.باتوجه به ادله ی مذکور،بررسی آثارنمایشی استاپارد ازدیدگاه پسامدرن قابل توجه می باشد. اثبات وجود ویژگی های تئاترپسامدرن درسه اثرنمایشی انتخابی ازتام استاپارد باعناوین رزنکرانتزوگیلدنسترن مرده اند،آرکادیا ودلقک ها وبیان شاخصه های تئاترپسامدرن اهداف تحقیق موجود است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بررسی آثارنمایشی استاپارد ازمنظرپسامدرن نگاهی نو رابه خواننده ارائه می کند
اساتید راهنما و مشاور : شوشتریان،سمانه، مولف
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)