خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615426
سرشناسه : سهرابی منش،نسیمه، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : اثرزمان محلول پاشی برخی عناصرریزمغذی برصفات زراعی دورقم گندم نان [پایان‌نامه]/نسیمه سهرابی منش
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۹۰‬
مشخصات ظاهري : :مصور،جدول،نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1390/11/30‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظوربررسی اثرات زمان محلول پاشی عناصرریزمغذی برروی عملکرددانه واجزای ان بردورقم گندم دیم کوهدشت وزاگرس ،آزمایشی به صورت اسپلیت پلات (کرتهای یکبارخردشده) درقالب طرح بلوکهای تصادفی باسه تکرار وده تیمار درسال زراعی‭ ۱۳۸۹-۹۰ ‬درمنطقه کوهدشت لرستان اجراءگردید.دراین آزمایش عامل اصلی شامل تیمار زمان محلول پاشی عناصرریزمغذی (ازمنبع کود‭Librel BM X‬ ساخت انگلستان حاوی عناصر کم مصرف آهن ،روی،منگنزوبور) درپنج سطح محلول پاشی درزمانهای پنجه دهی ،ساقه دهی،خوشه دهی ،دانه بندی وشاهد (عدم محلول پاشی)وعامل فرعی شامل رقم دردوسطح بنام های کوهدشت وزاگرس بود .درطی آزمایش صفات اجزاءعملکرد دانه،عملکرددانه وبیولوژیک ،شاخص برداشت ،صفات مورفولوژیکی وشاخص های رشد اندازه گیری شدند. طبق نتایج تجزیه واریانس ،تیمارزمان محلول پاشی عناصرریزمغذی برکلیه اجزاءعملکرد دانه معنی داربود .بیشترین تعداددانه درخوشه ووزن هزاردانه درزمان محلول پاشی درمرحله دانه بندی ولی بیشترین تعداد خوشه درمترمربع درزمان محلول پاشی درمرحله خوشه دهی حاصل گردیدکه باشاهدتفاوت معنی دار داشتندولی بین تیمارهای زمان محلول پاشی درهریک ازصفات نامبرده اختلاف معنی داروجودنداشت. اثررقم برصفات تعدادخوشه ووزن هزاردانه معنی داربود .بالاترین تعدادخوشه ووزن هزاردانه به ترتیب متعلق به رقم کوهدشت وزاگرس بود. طبق نتایج تجزیه واریانس تیمارزمان محلول پاشی برصفات عملکرددانه ،عملکردبیولوژیک وشاخص برداشت هرکدام درسطح‭ ۰/۰۱ ‬معنی داربور ولی رقم واثرمتقابل زمان محلول پاشی دررقم برصفات فوق اثرمعنی دارنداشتند.بیشترین عملکرددانه ازکاربرد زمان محلول پاشی درمرحله دانه بندی بدست آمد که درمقایسه باشاهد‭ ۵۸‬درصد افزایش داشت ودرضمن باسایرتیمارهای محلول پاشی تفاوت معنی دار داشت. همبستگ‌ی بین صفات نشان داد که مهمترین متغیرهای موثربرعملکرددانه درآزمایش حاضر،اجزاءعملکرددانه(تعدادخوشه ووزن هزاردانه) وعملکرددبیولوژیک بودند. نتایج حاصله ازتجزیه واریانس نشان دادکه اربین صفات مورفولوژیک ارتفاع بوته وطول خوشه تحت تاثیرزمان محلول پاشی قرارنگرفتند ولی طول پدانکل تحت اثراین تیمارقرارگرفت .امارقم برهرسه صفت فوق اثرمعنی دارداشت .طول پدانکل باوزن هزاردانه همبستگی مثبت داشت که نشان دهنده این استکه افزایش طول پدانکل منجربه سنگین ترشدن دانه ها درگندم می شود. طبق نتایج مقایسه میانگین های اثرات متقابل زمان محلول پاشی دررقم برصفات عملکرد دانه،وزن هزاردانه وشاخص برداشت ،تلفیق زمان محلول پاشی عناصرریزمغذی (ازمنبع کود معرفی شده) درمرحله دانه بندی باهریک ازارقام تحت آزمایش (زاگرس یاکوهدشت)بدلیل کسب برتری معنی دار عملکرددانه ،وزن هزاردانه وشاخص برداشت درمقایسه باشاهد(عدم محلول پاشی)و سایرتیمارهای محلول پاشی درشرایط محیطی منطقه موردآزمایش قابل توصیه است
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)