خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615833
سرشناسه : فیاضی، هدی
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات زمان کاشت ومیزان بذر در عملکرد واجزای عملکرددر تیپ دسی نخودرقم پیروز در شرایط دیم منطقه کردستان [پایان‌نامه]/هدی فیاضی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۶‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : ‭۷۵-۸۲‬
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1386/04/11‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظوربررسی اثر مقادیر متفاوت بذر و زمانهای مختلف کاشت بر روی عملکرد و همچنین برخی صفات به زراعی نخود دیم‌رقم پیروز ،آزمایشی با استفاده از طرح آماری کرت های خرد شده در سال زراعی‭ ۸۴-۸۵ ‬در ایستگاه تحقیقاتی خرکه واقع در‭۶۰ ‬کیلومتری سننندج به اجرا در آمد. در این آزمایش با طرح پایه بلوک کامل تصادفی‭۴ ‬تاریخ کاشت (‭۷ ‬مهر ،‭۱۸‬آبان‭۱۸‬فروردین ،‭۱۵‬اردیبهشت ماه) به عنوان عامل اصلی و سه تراکم ‭۶۵،۵۰،۳۵)‬)بوته در متر مربع به عنوان فاکتور فرعی در‭ ۴ ‬تکرار مورد بررسی قرارگرفت .بعدازاتمام مراحل کاشت ،داشت و برداشت ،یاداشت برداری بر روی‭۴ ‬صفت فیزیولوژیکی ،مرفولوژیکی ،فنولوژیکی انجام گرفت .نتایج به دست آمده نشان داد که‌تاریخ کشت دوم ‭۱۸)‬آبان ماه) به افزایش عملکرد تاحدود دو برابر (حدود‭۷۰۰ ‬کیلوگرم) نسبت به متوسط عملکرد استان ‭۳۵۰)‬کیلوگرم در هکتار) منتهی می گرددوتاریخ کشت بهاره دیر هنگام ‭۱۵)‬اردیبهشت) کمترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داد. بین تراکم های موجود اختلاف معنی داری مشاهده نشدو بررسی اثرات متقابل بین تراکم و تاریخ کاشت تفاوت معنی داری رانشان داد.در بررسی اثر متقابل تراکم وتاریخ کاشت تاریخ کشت دوم‭۱۸ ‬آبان ماه در تراکم‭۳۵ ‬بوته در متر مربع بیشترین عملکرد و تراکم‭۶۵ ‬بوته درمتر مربع‌درتاریخ کاشت چهارم‭۱۵ ‬اردیبهشت ماه کمترین عملکرد را به خود اختصاص داد . بیشترین ارتفاع مربوط به تاریخ کاشت دوم و کمترین ارتفاع مربوط به تاریخ کاشت چهارم بود.تراکم‭۶۵ ‬بوته در متر مربع بیشترین ارتفاع را نشان داد و بررسی اثر متقابل بین تراکم و تاریخ کاشت روی ارتفاع بوته بهترین تراکم و تاریخ کاشت را تاریخ کاشت اول با تراکم‭۶۵ ‬بوته نشان داد .تعداد غلاف در بوته در تاریخ کاشت انتظاری بیشترین تعداد را نشان داد و اثر تراکم و اثر متقابل بر روی این صفت اختلاف معنی داری راثابت نکرد.بیشترین وزن صد دانه‌مربوط به تاریخ کشت اول و کمترین وزن صددانه مربوطبه آخرین تاریخ کاشت و تراکم‭۳۵ ‬بوته در متر مربع ،بیشترین وزن صد دانه‌را به خوداختصاص دادو بررسی اثرات متقابل برروی این صفت معنی دار نشد.عملکرد بیولوژیکی در تاریخ کاشت پاییز ه‌وانتظاری و تراکم‭۶۵ ‬بوته درمترمربع بیشترین میزان رانشان داد واثرمتقابل معنی دارنشد..ضریب برداشت درتاریخ کشت اول وتراکم‭۳۵ ‬بوته درمترمربع بیشترین میزان رابه خود اختصاص دادو دربررسی اثر متقابل تفاوت معنی داری مشاهده نشد . در این بررسی ضرایب همبستگی ، همبستگی مثبت بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیکی ،وزن صددانه ،تعداد شاخه و تعداد غلاف مشاهده شدارتفاع بوته با عملکرد همبستگی مثبت ،دوره گلدهی با عملکرد همبستگی منفی و همبستگی مثبت بین عملکرد و ضریب برداشت به دست آمد.
اساتید راهنما و مشاور : اکبری،ناصر، راهنما
: گودرزی،داریوش، مشاور
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)