خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615836
سرشناسه : مسعودی کیا،مسعود
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : تاثیر برخی عوامل آکروتکنیکی (تاریخ کاشت ،تراکم گیاهی و رقم) بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان زنجان [پایان‌نامه]/مسعود مسعودی کیا
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۶‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : ‭۱۴۶-۱۵۵‬
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1386/12/05‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به منظور بررسی تاثیربرخی عوامل زراعی شامل تاریخ کشت ،رقم وتراکم گیاهی برعملکرددانه،عملکردبیولوژیکی، اجزاء عملکردومیزان پروتئین دانه وبرخی خصوصیات رشد نظیر سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ ومیزان فتوسنتز خالص در لوبیا قرمز ،آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکراردرسال زراعی‭ ۱۳۸۴-۸۵ ‬درمزرعه آزمایشی واقع درشهرستان زنجان ،بامیانگین بارندگی سالیانه‭۲۹۸ ‬میلیمتراجراشد. تیمارهای آزمایشی شامل: تاریخ کشت به عنوان عامل اصلی درسه سطح‭ ۱۵)‬اردیبهشت،اول خردادو‭ ۲۰‬خرداد)ورقم وتراکم به عنوان عامل های فرعی به ترتیب دردوسطح (رقم صیادوناز)وسه‌سطح‭۲۲،۱۵)‬و‭۴۵‬بوته‌درمترمربع‌اجراشد.نتایج جدول تجزیه‌واریانس(به کمک نرم افزار‭(MSTAY-C‬ نشان دادکه رقم بر شاخص برداشت،عملکردبیولوژیکی واجزاءعملکر(تعدادغلاف دربوته،تعدادشاخه فرعی دربوته،تعداددانه درغلاف وتعداددانه‌درهربوته) ودرصدپروتئین دانه در سطح‭ ۱ ‬درصد تاثیرمعنی‌داری داشت.تاثیررقم برعملکرددانه غیرمعنی داربودولی تاثیرتاریخ کاشت روی عملکردبیولوژیکی،شاخص برداشت واجزاءعملکرد(تعدادغلاف دربوته،تعداددانه‌دربوته)ووزن یکصد دانه درسطح۱درصدمعنی دارشد.تعداددانه درغلاف تحت تاثیرتاریخ کشت قرارنگرفت وتفاوت معنی داری مشاهده نشد. تراکم گیاهی بردرصد پروتئین دانه وشاخص برداشت غیرمعنی دار شد.ولی بر سایر صفات درسطح‭ ۱ ‬درصدمعنی دار شد.اثرات متقابل‌بین رقم وتراکم گیاهی برعملکردبیولوژیکی،تعدادغلاف درگیاه،تعداددانه‌دربوته وتعدادشاخه دربوته درسطح‭ ۱ ‬درصدمعنی دار شد، اما برسایرصفات معنی دار نشد. همچنین اثرات متقابل بین تاریخ کشت،رقم وتراکم گیاهی بر عملکردبیولوژیکی و تعدادغلاف دربوته درسطح‭ ۵ ‬درصدمعنی دارشدولی صفات دیگر معنی دارنشد.بیشترین تعدادغلاف دربوته،شاخه‌داربوته، تعداد دانه‌دربوته ،تعداد دانه در هر غلاف و عملکرد بیولوژیکی از رقم ناز بدست آمد و بیشترین شاخص برداشت و درصد پروتئین دانه در رقم صیاد مشاهده شد. دربین سطوح تاریخ کشت ،حداکثر تعداد غلاف در بوته ،تعداد شاخه د ربوته ، وزن یکصد دانه ،تعداد دانه در بوته و شاخص برداشت از دومین تاریخ کشت بدست آمد. تاخیر در کاشت ،باعث کاهش عملکرددانه وعملکرد بیولوژیکی شد. بالاترین میزان درصد پروتئین دانه از سومین تاریخ کشت حاصل شد. در این آزمایش‌بین سطوح مختلف تراکم ،تفاوت معنی داری به‌لحاظ تعداد دانه درغلاف مشاهده نشد با فزایش تراکم عملکرد دانه وعملکرد بیولوژیکی افزایش یافت اما تعداد غلاف در بوته ،تعدادشاخه فرعی ،وزن یکصد دانه وتعداددانه در بوته روند کاهشی در پیش گرفت عملکرد بیولوژیکی وعملکرد دانه در تراکم‭۴۵ ‬بوته درمتر مربع بر هر دو سطح دیگر تراکم‌برتری معنی داری نشان داد.بین سطوح مختلف تراکم تفاوت معنی داری به لحاظ درصد پروتئین مشاهده نشد. عملکرد دانه باتعداد دانه‌د ربوته ،تعداد شاخه در بوته،تعداد غلاف در بوته و وزن یکصد دانه همبستگی غیر معنی داربا تعداد دانه در غلاف همبستگی‌مثبت ومعنی دار درسطح‭۵ ‬درصد داشت. دراین آزمایش بالاترین سرعت رشد محصول دراولین تاریخ کشت ،و رقم صیاد و تراکم‭۴۵ ‬بوته در متر مربع مشاهده شد. در پایان رقم ناز با تراکم‭۴۵ ‬بوته‌درمترمربع در تاریخ کشت اول خرداد،جهت دستیابی به عملکرد دانه بالا و رقم صیادبا‭۴۵‬بوته‌در متر مربع وتاریخ کشت‭۲۰ ‬خردادبرای دستیابی‌به درصد پروتئین بالا پیشنهاد میشود. کلمات کلیدی :لوبیا قرمز ، تاریخ کاشت ،رقم تراکم گیاهی ،عملکرد کمی و کیفی
اساتید راهنما و مشاور : عزیزی،خسرو، راهنما
: گودرزی،داریوش، مشاور
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)