خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615838
سرشناسه : زارع، علی855725
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر تاریخ کاشت ،روش کاشت و رقم بر خصوصیات مورفولوژیک ،عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم در شرایط اقلیمی خرم آباد [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه‭۲۰۱-۱۸۶‬
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1387/06/30‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به‌منظوربررسی اثرتاریخ کاشت،روش کاشت ورقم،برخصوصیات مورفولوژیک،عملکردواجزای عملکرددانه نخود،آزمایشی در شرایطدیم درمزرعه‌تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان درشهرخرم آبادبامیزان بارندگی سالیانه‭۴۸۶/۴۲‬میلیمتردرزراعی‭۸۵-۸۶ ‬به اجرادرآمد.آزمایش به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در۳تکرارباسه عامل تاریخ کاشت درسه سطح ‭۲۳)‬آذر،‭۳۲‬دی و‭۲۳‬بهمن) روش کاشت‌دردوسطح(روش کاشت دستپاش وردیفی) رقم درسه‌سطح (آرمان،هاشم وتوده محلی گریت) بود.درروش کاشت ردیفی فاصله‌ردیف‭ ۳۰ ‬سانتیمتروفاصله بین بوته ها درروی ردیف‭۶/۷ ‬سانتیمتربود. همچنین تراکم کاشت درهمه تیمارهاثابت و‭۵۰‬بذزدرمترمربع بود.نتایج نشان‌دادکه‌ارتفاع بوته،تعدادغلاف،عملکرددانه،عملکردبیولوژیکی،تعداد شاخه فرعی دربوته، عملکرددانه تک بوته،درصد پروتیین،وزن صددانه وشاخص برداشت تحت تاثیر اثرات متقابل سه گانه قرارگرفت ودرسطح‭ ۵ ‬درصد معنی داربود.همچنین تعداددانه درغلاف وعملکردبیولوژیکی‌تک بوته نیزتحت تاثیراثرات متقابل سه گانه قرار گرفت ودر سطح‭ ۱ ‬درصدمعنی دارشد.بیشترین میزان تعدادشاخه فرعی در‭۷/۱۲)‬)ازتاریخ کاشت آذر،روش کاشت دستپاش ورقم آرمان ،تعدادغلاف درشاخه فرعی ‭۳/۵)‬)ازتاریخ کاشت دی ماه،روش کاشت دستپاش وتوده محلی گریت،تعداددانه درغلا ف‭۱/۷۸)‬) ازتاریخ کاشت بهمن،روش کاشت‌دستپاش وتوده‌محلی گریت،عملکرددانه‭۲۸۲۱/۷۳)‬کیلوگرم‌درهکتار)ازتاریخ کاشت بهمن ،رقم آرمان وروش کاشت ردیفی،عملکردبیولوژیکی ‭۸۷۸۱/۲)‬کیلوگرم درهکتار)ازتاریخ کاشت بهمن،رقم‌آرمان وروش کاشت ردیفی،درصدپروتیین دانه‭۲۳/۸۶)‬)ازتاریخ کاشت بهمن،روش کاشت دستپاش ورقم هاشم وبیشترین شاخص برداشت ‭۴۳/۷۷)‬درصد)ازتاریخ‌کاشت دی ماه‌روش کاشت ردیفی ورقم آرمان بدست آمد.کمترین میزان ارتفاع بوته‭۳۹/۰۶)‬ساتیمتر)درتاریخ کاشت بهمن،روش کاشت ردیفی وتوده محلی گریت،تعدادشاخه فرعی دربوته ‭۱/۲۵)‬)از تاریخ کاشت بهمن،روش کاشت ردیفی ورقم آرمان،تعداد دانه درغلاف‭۱/۲)‬)ازتاریخ کاشت بهمن وروش کاشت ردیفی ورقم هاشم،عملکردبیولوژیکی (‭۴۵۵ /۸ ‬)ازتاریخ کاشت‌آذر،روش کاشت دستپاش وتوده محلی گریت،درصد پروتئین دانه‭۲۰/۱۶)‬)ازتاریخ کاشت دی،روش کاشت ردیفی وتوده محلی گریت وکمترین شاخص برداشت ‭۱۷/۴۴)‬)از تاریخ کاشت بهمن،روش کاشت دستپاش ورقم اشم حاصل شد.به نظرمیرسد تاخیردرکاشت واستفاده از توده محلی اصلاح نشده باعث کاهش درصد پروتئین شده‌است.بیشترین سرعت رشد گیاه‌دربین سه تاریخ کاشت ودو روش کاشت به مقدار‭۱۴/۵۹ ‬گرم درمترمربع درروز،درروش کاشت ردیفی ودر تاریخ کاشت بهمن بود، همچنین دربین سه رقم درتاریخ کاشت بهمن،رقم آرمان دارای بیشترین سرعت رشد‭۱۹/۱۰)‬گ‌رم‌درمترمربع درروز)بود.بیشترین شاخص سطح برگ در بین سه تاریخ کاشت ودو روش کاشت به مقدار‭۳/۳)‬)درروش کاشت دستپاش وتاریخ کاشت آذر بود. همچنین دربین سه رقم،رقم‌آرمان درهرسه تاریخ کاشت ازدورقم دیگرسرعت رشدبشتری داشت.بیشترین سرعت جذب خالص‭۹/۶)‬گرم‌درمترمربع درروز)درتاریخ کاشت دی ورقم هاشم وروش کاشت ردیفی بود. کلمات کلیدی :نخود،تاریخ کاشت ،روش کاشت،رقم،عملکردواجزای عملکرد
اساتید راهنما و مشاور : عزیزی،خسرو، راهنما
: گودرزی،داریوش، مشاور
: حیدری،سعید، مشاور
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)